ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ ᐱᓕᕆᕕᒃ ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ ᓄᓇᓕᒃ ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ
ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐅᓂᒃᓯᒪᔪᓄᑦ (4) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᒡᓚᒡᕕᓕᕆᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 01, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᓪᓚᕝᕕᓕᕆᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᓴᓇᔨᙳᕆᐅᖅᓴᔪᓕᕆᔨ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 01, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 22, 2022 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᑲᒪᒃᖠᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᓇᐅᔮᓂ Indeterminate
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ Casual
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ (NTEP) ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ Casual
ᖁᒻᒧᐊᔫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᒐᓯ 12, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᖓᔪᖅᖄᖅ ᓇᔭᙳᐊᓂᑦ (CNO) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕆᔭᐅᓕᖅᐸᑦᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 22, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ - ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ-ᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᕋᔭᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓴᓪᓕᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ (2) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ (ᐱᖓᓱᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᑦ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ (ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ, ᑭᙵᐃᑦ, ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ Term
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑕᓗᕐᔪᐊᒥᑦ Term
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ `ᑯ`ᒐᕈᒃᒥ Term
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ Term
ᐃᓄᓕᕆᔨ(ᔨᑦ) ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ Casual
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓ ᐊᐅᓚᔮᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ Indeterminate
ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᔪᓚᐃ 01, 2022 ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᑐᖁᖓᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᑉ ᑐᒡᓕᖓ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᑐᖏᓕᖓ ᖃᑦᑎᕆᔨᕐᔪᐊᑉ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᒐᓯ 12, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨ ᐱᖁᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᓴᕕᒐᐅᔭᓕᕆᔨ − ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓄᑦ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᔪᓚᐃ 22, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᖓᔪᖅᑳᑉ ᑎᑎᕋᖅᑎᖓ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᖏᕐᕋᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎ I (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᐊᖏᕐᕋᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎ II (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔫᓂ 30, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨ - ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ Restricted to Nunavut Inuit
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨ ᑮᓕᓂᒃ ᐃᓕHᐊᒃᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕝᕕᖕᒥ ᓂᕿᓕᐅᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐃᓕᓴᐃᔨ, ᕿᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ) ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐃᓕᓴᐃᔨ, ᓄᓇᓯᐅᑎᕐᔪᐊᓄᑦ ᐊᖁᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨ, ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂ ᓄᓇᓯᐅᑎᓕᕆᔨ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᔪᓚᐃ 01, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᓕᓴᐃᔨ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᓕᓴᐃᔨ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᔪᓚᐃ 01, 2022 ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Term
ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨ (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ) ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᓇᐅᔮᓂ, ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ-ᒥ Indeterminate
ᐋᓐᓂᐊᕈᑎᐅᓇᓱᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᑎᒥᒥᙶᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ (ᐱᖓᓱᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᑐᑭᓕᐅᕆᔨ, ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᕆᔨ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 01, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᕋᔭᒥ Indeterminate
ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 29, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ Indeterminate
ᐃᓅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᖃᕐᒪᖔᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐊᖏᕐᕋᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᓪᓗ ᑲᒪᔨᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑕᕐᕋᖅᑐᐃᔨᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄᓪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 22, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 01, 2022 ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ & ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᕕᖕᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Term
ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ, ᐃᒻᒥᑰᖅᑐᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔩᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐊᒐᓯ 12, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᕈᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᔪᓚᐃ 01, 2022 ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Term
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑎᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐅᓂᒃᓯᒪᔪᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓴᓪᓕᖅᒥ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ−ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ (ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒡᓗᓂ) ᐃᖃᓗᖕᓂ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Restricted to Nunavut Inuit
ᐄᔭᒐᖅᑖᖅᑐᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐅᐊᔭᓕᕆᔨ (ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ) ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ Casual
ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐅᖅᓴᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᔪᓚᐃ 01, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ) ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ - ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᓴᓂᕋᔭᒥ Indeterminate
ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ Indeterminate
ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ, ᐋᑐᕚᒥ ᑕᑯᔭᑦᓴᙳᖅᑎᑕᐅᕙᑦᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᒥᕐᙳᐃᓯᕐᕕᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᒥᕐᙳᐃᓯᕐᕕᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ Indeterminate
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ, ᐱᖁᑎᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᓄᑦ − ᕿᑭᖅᑖᓗᖕᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 01, 2022 ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ Indeterminate
ᐊᕕᒃᑐᕐᓯᒪᔪᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐱᖁᑎᓄ ᐊᐅᓚᑕᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 22, 2022 ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᐃᓅᓕᕋᑖᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑕᕐᕋᖅᑐᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
(3) ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ, ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐃᓇᖏᖅᓯᔨ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᑲᒪᔨᓂᑦ−ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐳᕙᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᓕᓴᐃᔨᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ, ᓄᓇᓯᐅᑎᕐᔪᐊᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᔨ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖏᑦ X 4 ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 01, 2022 ᓇᐅᔮᓂ Indeterminate
Supervisor Family Wellness ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ Indeterminate
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ Indeterminate
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ Indeterminate
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ `ᑯ`ᒐᕈᒃᒥ Indeterminate
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ Indeterminate
ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓴᓪᓕᖅᒥ Indeterminate
ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ Indeterminate
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᐃᑦᑑᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᑎᑕᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᑲᐅᓯᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᖅ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Term
ᑕᕝᕚᑲᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᑕᕝᕚᑭᒧᑦ ᓱᕐᕋᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 22, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᑕᕐᕋᖅᑐᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐋᓐᓂᐊᓕᕇᒃᑯᑎᒧᑦ-ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᓂᒻᒪᓯᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 15, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Term
ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ II ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 08, 2022 ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ Indeterminate