ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ ᐱᓕᕆᕕᒃ ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ ᓄᓇᓕᒃ ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ
ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐅᓂᒃᓯᒪᔪᓄᑦ (4) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᒥᓂᔅᑕᐅ ᑐᖏᓕᖓᑕ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ, ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Interdepartmental Transfer Assignment
ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᑕ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 14, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᓯᐅᑎᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ Casual
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ (NTEP) ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ Casual
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓴᓪᓕᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ-ᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᕋᔭᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ (2) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎ (ᐱᖓᓱᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᑦ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ (ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ, ᑭᙵᐃᑦ, ᐸᓐᓂᖅᑑᖅ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 14, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 14, 2022 ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔪᓕᕆᔨ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 14, 2022 ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ Term
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑕᓗᕐᔪᐊᒥᑦ Term
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ `ᑯ`ᒐᕈᒃᒥ Term
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᓂᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ Term
ᐃᓄᓕᕆᔨ(ᔨᑦ) ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ Casual
ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 21, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᑐᑭᒧᒃᑎᑦᑎᔨ, ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ, ᐱᐅᓂᖓ ᐃᓅᓯᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 14, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔨᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 14, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐋᖅᑭᐅᒪᑎᑦᑎᔨᓄ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ Indeterminate
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᖅᑐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 14, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 07, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨ - ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ Restricted to Nunavut Inuit
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐃᓅᓯᓕᕆᔨ ᑮᓕᓂᒃ ᐃᓕHᐊᒃᕕᒃ (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ) ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2022 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᓂᖅᖠᐅᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 07, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕝᕕᖕᒥ ᓂᕿᓕᐅᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨ, ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᓂ ᓄᓇᓯᐅᑎᓕᕆᔨ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐃᓕᓴᐃᔨ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨ (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ) ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᓇᐅᔮᓂ, ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ-ᒥ Indeterminate
ᐃᑲᔪᖅᑎ ᖃᓄᐃᖏᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓕᕆᔨᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 14, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐋᓐᓂᐊᕈᑎᐅᓇᓱᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᑎᒥᒥᙶᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ (ᐱᖓᓱᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᒪᓕᒐᓕᕆᔨ (ᐊᑕᐅᓯᐅᖏᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᐃᑦ) ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᕕᐱᕆ 11, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᕋᔭᒥ Indeterminate
ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᓕᒃ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐊᖏᕐᕋᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᓪᓗ ᑲᒪᔨᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ, ᐊᕙᑎᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Term
ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ, ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 21, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Term
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᔾᔨᓕᐅᕆᔨ ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦ − ᐃᕕᐊᖏᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎ/ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓂᖅ (ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᑕᐅᓂᖅ)/ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᓂᖅ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 14, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓴᓪᓕᖅᒥ Indeterminate
ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᓂᕐᒧᑦ−ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ (ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᑲᒡᓗᓂ) ᐃᖃᓗᖕᓂ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Restricted to Nunavut Inuit
ᐄᔭᒐᖅᑖᖅᑐᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᓄᒋᐊᑦᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕈᑎᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 14, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐅᐊᔭᓕᕆᔨ (ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ) ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ Casual
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ `ᑯ`ᒐᕈᒃᒥ Indeterminate
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ - ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᓴᓂᕋᔭᒥ Indeterminate
ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᕐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ Indeterminate
ᑕᕐᕋᖅᑐᖅᑕᐅᔪᓕᕆᔨ (ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 07, 2022 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᕙᑎᖃᑦᑎᐊᕋᓱᐊᖅᑐᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᐃᓅᓕᕋᑖᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᐃᕆᓯᒪᓂᕐᒧᓪᓗ (MHA) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 14, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑕᕐᕋᖅᑐᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ − ᐱᓚᒃᑐᐃᕕᒃ/ᑲᒪᒋᔭᐅᕝᕕᒃ/ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ ᐱᓚᒃᑐᐃᕕᒃ/ᓱᓇᒃᑯᑖᖃᕐᕕᒃ (ᒪᕐᕉᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓵᒃ) *ᐊᕿᒋᐊᖅᓯᒪᔪᖅ* ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
(3) ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ, ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐃᓇᖏᖅᓯᔨ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓂ ᑲᒪᔨᓂᑦ−ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕕᒻᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᔪᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 07, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐳᕙᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑕᐃᓕᔾᔪᑎᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 07, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐅᖅᓱᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Term
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ − ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᖁᑦᑎᒃᑐᒦᓐᓂᖅᓴᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᓪᓚᕆᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒃᑐᐸ 14, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᓴᓇᔭᕆᐊᓖᑦ ᐋᖅᑭᓱᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Term
ᓴᓇᔭᕆᐊᓖᑦ ᐋᖅᑭᓱᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ − ᓴᓈᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᓯᑎᐱᕆ 30, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Term
ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ Indeterminate
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓇᐅᔮᓂ Indeterminate
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ Indeterminate
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ Indeterminate
ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓴᓪᓕᖅᒥ Indeterminate
ᖃᕋᓴᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 07, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥ Indeterminate
ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒡᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 07, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᑕᕐᕋᖅᑐᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᓂᒋᐊᓄᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᒃᑐᐸ 14, 2022 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate