Havaktingit

You are here

Arviatmi Inulramiit Aituqtauhimayut Angirutiqaqtumik Ilihaitjutikharnik Tukhigiaqangitumik

mii 28, 2013

Tuhaayakhaq

Qillaminuaq Tuhaqtitauyukhaq

Arviatmi Inulramiit Aituqtauhimayut Angirutiqaqtumik Ilihaitjutikharnik Tukhigiaqangitumik

IQALUIT, Nunavut (Qiqaiyaqluaqvia 28, 2013) – Innosar John Issakiark, Ilihaqtun 12mi talvani John Arnalukjuak Iningniit Iliharvingmi Arviatmi, taima atiqtauhimayuq aituqtukhaq tapfuminga 2013mi TD-min Ilihaitjutikharnik Tukhigiaqangitumik, taima atauhiunaugaluaq Kanatami qullitjutiqaqtun qungmutjutiqaqtun ilihaitjutikharnik tukhigiaqangitumik aituqtauhimayuq.

"Innosar hanayiiyuq, ayungituq inulramiupluni qunngiaktitihimaaqtunik ikayuinaqhunilu nunalaani," uqallaktuq Ministauyuq Ilinniaqtuliqiyikkutni, Hivulliqti Eva Aariak. "Akhuuqhuni hivulliqtinahuaqhuni taima ilitugipkainikkut ihumagiyainik taimaitunik Inugluguhuktitiunut, nanminirnikkut, akhuuqnaqnirlu iliharhimaarnikkutlu talvuuna ilihaqtamini qunngiapkaiyunut, aulatiluniklu qunngiaktitiuni piksasuuliuktuniklu taima ilitariyauyukhaq taimalu quviahuutigiyakhaqun havakhimaaqtamingnik."

Tamna TD-min Ilihaitjutikharnik Tukhigiaqangitumik talvuuna Nunalaani Hivulliqtitinahuarniq aulayauhimayuq talvuuna 1995mi. Ukiuk tamaat 20nik ilihaqtunik taima iniqtiligaangamik ilihaqtamingnik taima tautuktitihimaaqpaktun hivulliqtiuhimaaqtun ihuaqhaitjutikharnik nunalaani nangatjutigiyauvaktun uminga ilihaitjutikharnik tukhigiaqangitumik aituqtauvaktun. Tamangnik aitutjutiit tigumitjutiqaqtun taima akiqaqhutiklu $70,000mik ilautjutiqaqhutiklu taima $10,000mik ilihaiyaangat ukiuk tamaat taimalu $7,500mik ukiuk tamaat inuuhimaatjutikharnik akikhaniknun.

Uvani ukium aituqtauhimayuq ilitugipkaihimaaqtitivaktuq qaffiuyunaqun ihumagiyamingnik taimaituuyut avatiliqinikkut, inugluguhuktunut, inum qanuritmangangit, ilihaitjutikharnik atugakhanik pivalliatjutikharnik. Issakiark ilitariyauliktuq talvuuna aituihimaaqtamingnik iliharvingnut nunalaaminutlu hanaqitjutikhatigun taimaitunut Arviatmi Hivulliqtiuhimaaqtunik Utiqtitinikkut Havaaqhanut, tamna John Arnalukjuak Iningniit Qunngiaktitihimaaqtunut Katimaviingani tapkuningalu Arviat Piksasuliuktiit Katimaviingit.

"Quyagiumayaqut Maniliqivikyuaq (Toronto Dominion Bank of Canada) ilitagigamitkut Innosar talvuuna uvani ukium Qullitjutiqaqtun 20nik TD-min Ilihaitjutikharnik Tukhigiaqangitumik aituqtautjutingnik taimalu aituihimaaqtavut tapkuat tamaita uvani ukium aituqtauniaqtun," uqallaktuq Aariak.

Tamna aitutikhaq ilitagiyauniaqtuq aituqtauniaqtuqlu talvani TD-min Ilihaitjutikharnik Tukhigiaqangitumik aituqtautjutingnik talvuuna Nunalaani Hivulliqtiuniaqtunik Kanatam Aituqtauyukhanik Katimaqyuarutmi Hitamiutmi, Immaktirvia 6, 2013mi, talvani Hanayauhimayunik Qunngiarviangani Tutqumavianilu Ontario-min talvani Toronto-mi.

###

Tuhaqtitiuq Hivayaqlugu:

Wendy Halonen Tuhaqtitiliqiyi Atanguyaq

Ilinniaqtuliqiyikkut

867-975-5667

whalonenedu2@gov.nu.ca