Logo Home

You are here

A-Z Programs & Services

m
A C E F H I K M N P Q T U
Maligaliqiyikkut
Taima qiniqhimaaliguvit naunairutingnik talvuuna titiqanik havagvingnut, nanminiqaqtunutlu havagvingnik, nunaliqiyiingitlu maligaliqiyunut hivaqlugit Maligaliqitjutiit Titiqiqinikkut. Maligaliqitjutiit Titiqiqinikkut havahimaanginaqtun maligaliqitjutingnik titiqanik tuniyauhimayut talvuuna titiqiqiyunut ihumagiyut nunanik titiragiikhimayunut talvuna nunagiyamingnut naunaiyagiikhimayunut; munagiyauyukhat ihumagiyauyut inum nanminigiyainik; kuapulaisingit, timituqangit, ilaqatigiyaingit, kuapulaisingit havagviit; taimalu maniliqitjutiit, manikhangit uqautjiyutlu havaktilu havakhimaaqtun talvuuna niuvrutiyauyunut tapkuninga hunavalungnik Nunavunmi. Taiguaryuumirumaguvit...
Maligaliurviq Nunavumi
Munarhiliqiyikkut
Mamittirhingniq ikayuutikhat akhuqnaqtun ilaqaqtuq inuuhirikhiyaangat Nunavunmi. Mamittirhingniq ikayuutigivangman inungnut piffagiangat ihuaqyumigiangat hanaqitjutikharnik inuuhimaagiangat, havagiangat nanminikkutlu hanaqiyaangat nunalaanganitiluni. Taiguaryuumirumaguvit...
Munarhiliqiyikkut
Maniktaqvikhagiaqaqtun nunalaani havaaqhanut hananiaqtangitlu inuit havagviingitlu Nunavunmi. Taiguaryuumirumaguvit...
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu
Maniliurutikhanik iqalukhiuktit annguniaktitlu ikayuqtaulayut akighamik uhitjutikhanut iqaluktamik hilatanut Nunavunmi. Taiguaryuumirumaguvit...
Ilinniaqtuliqiyikkut
Maniqautigut Ikayuutit Nunavunmit Ilihariaqtut (FANS) hailiyut ilihariarumayunut iliharvingnut ilitariyauhimayunut iliharvigyuanut ilihaidjutinullu. Pittaarunaqhiyutit tukhiutinik imaaluuniit atukkirlutit ikayuutikharnik ilihaqtillutit. Taiguaryuumirumaguvit...
Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyitkullu
Mikiut Nanminiqaqtunut Havagviit Ikayuutikhat
Kavamaliqiyikkut
Minstauyut Katimayiit Atan’nguyat Katimayiillu, angayukhiuyut ihumaliuqtit kavamatkuni ukuangublutik, Hivulliuqti, saivauyullu maligaliuqtit, tamaita niruaqtauhimayut Maligaliuqtinit,
Avatiliqiyikkut
Umani pinahuarutit nunaqaqtunut aquiyunullu kangikhitquplugit huuq qanuqtutlu atuqtautjutikhanik Nunavunmi Min’nguiyarviit. Taiguaryuumirumaguvit...
Munarhiliqiyikkut
Ilituginahuaqlutin qanuq hivayagiaqaqtakkit nunalaaniituq munarhiviit havagviangit. Taiguaryuumirumaguvit...
Munarhiliqiyikkut
Pullaaqatainaqlutin ilihaiqyumigiangat ayuittiagiikhimayunik havauhinik taimalu ukiuk tamaat kapukhingnikkut havauhiit Nunavunmi. Taiguaryuumirumaguvit...