Havaktingit

You are here

Maligahat Maligaliurhimayuqlu

maligahat

Pitquhiliqiyiikkut hapkuat Maligahait

 • Una havaaq pipkaijutauyuq aituutinik ilaulaaqtunut nanminik havaaqaqtunik timiuyunut akmaumayut Nunavumi qiniqhiayut ihuaqhivaaliriagani maliruaqnigit aturiaqaqtatik uvani Inuit Uqauhiinik Munarijutinik Maligaqyuami. 

Tukhiutikhat Aiturutikhatlu Atugaqhat

 • litquhit Piqutituqatlu Maniktat Tunityutitlu Maligait pipkaiyut pityuhiqnik tapkuat havalgit, kangiqhihagaitnaqtunik, ayyikkiktitaiyunik, hatqiumayunik tugangayuniklu nunaliuyut piyaqaqninut atuqtunik maniliuqtiungittunut nunaliknittunut timiuyut, inmiguqtut, nualiuyunilu kuapurisat tugaqpiaqhugit pinahuaqtai atuqtitnahuaqnit, hapuhimanit, utiqtitnahuaqnit, tamaqtailinilu  tahapkuat Nunavutmi ilitquhit, piqutituqat atuqtauyalgitlu uqauhit 

Tutquqtauhimayunut Maligaq

 • Tapkuat Nunavut Tutqumavit Maligait tammaqtailiyai piyaulaqtitailu titiqat atuinaqtutlu pinnaginit Kavamatkut Nunavut tahapkualuttauq angipyaktut Nunavutmi atuqpakhimanit ilitquhitlu piqutituqat atuqtaunilu tamaitni Kavamatkut Nunavut timigiyaini, havakvit havaktitlu.

Nunami Atiit Maligaq

 • Tapkuat Nunaliqutit Atii Maligait ilittugiyai atuqpiaqnit tapkununga Inuit ilitquhit piqutituqatlu pitquhi atiit nunaliqutit qanugitnit ikayurtuqnilu, atuqhugit atugialgit ilittugiyauni, nunguttailini atuqtaunilu tahapkuat atiit atuqnilu tamaitni Kavamatkut, the preservation and use of these names and applies to all Government of Nunavut timigiyaini, havakvit havaktitlu.

Huiqhimayut Hauniit Maligaq

 • Tahapkuat Inuit tuqungayut timigiyai Maligait atuqpiaqtitai tapkuat kitutliqak inituqlituqat naunaiyaqni qauyihaqniluniit inuit tuqungayut timigiyai piqatailu iluviqaqvit hunagiyai havagiyauniat piplugit ikpiknaqnit pittiaqlugit tahapkununga Nunavummiut pinnagiyai, pittiaqnit naunaiyaiyitlu atuqpaktai, tapkuatlu malikhaqni tamaitta atuqnilgit maligait, maligait pitquhiqnut, piquyauyutlu.

Nunavunmi Hanauyaliqiyunik Katimayiit Maligaq 

 • Tapkuat Nunavut Hanauyaqtit Katimayit Maligait ikayuqtuiyut atugahuaqtitailu tapkuat kayuhinit pivaliatitni hanauyat Nunavutmi ilihimayailu tapkuat angipyaktumik inuliqutit maniliugutitlu aktuanit tapkuat hanauyat huli atugahuaqtittugit pipkagahuaqnilu allatqiknit hanauyarniqmun piyauvaknit.

Maligaliurhimayuq

Pitquhiliqiyiikkut hivulihuqtauyut hapkunanga Maliganik, pakiniaqtut maligait Maliruagakhat  qagitauyaini Maligaliqiyikkut :

 1. Inuit Uqauhinginnun Tammaqtailinirmut Maligarmi
 2. Ilitariyauhimayunut Uqauhirnut Maligaq
 3. Tutquqtauhimayunut Maligaq
 4. Hivulliqpaangunia havaktuliqiniillu Maligaq 
 5. Initurlitigut Innarnit Ataniutjutikhaniklugu 
 6. Taigualiqivik Maligaq
 7. Ingilgaangnitaanik atugutait ihivgiugutainikniklu nayugait Malighautighat(Nunavunmi Maligak)