Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Aktuupa 15, 2018
Havagviat Munaqhiliqiyitkut itqaumatquyiyut Tikirarjuarmiunik buriqhiquiyut imarmik niuqqaqtinagu tuhaqtitaulrarnahi.
Aktuupa 10, 2018
Havagviat Aanniaqtuliqiyitkut uuktuquyait Nunavunmiut katiqatiginiatait inuit tamaini nunaryuami ilitaridjutikhanik Nunaryuami Ihumamitigut Inuuhiritiarnikkut Ublua Tattiarnaqhilirvia 10.
Aktuupa 09, 2018
Uvani Quyahukvikkut havaknainnirmi, Aanniaqtailinikkut Havakviat puiguktailitquyiyut tamainik inungnik niqikhaliurnikkut huungirnaitkutikhanik uvani Quyahungnirmi havaknainnirmi.
Aktuupa 01, 2018
Havakvia Aanniaqtailiqiyikkut unnirumayut taapkununga Hamlanganut Kangirliniq purriqhigakhaiqtuq imaq.
Saptaipa 27, 2018
Aanniaqtailinikkut Havagviat tuhaqtittumayait Sanikiluarmiut aiviq ihivriuqtaunirmin naunaiqhimajuq piqaqtuq trichinella-mik.
Saptaipa 26, 2018
Nunaqatigiinut-tamainnut Tiibiiqariaqhainik (TB) ihivriuqtauhunguyut kapuutikhaniklu Tattiarnaqhilirviani Tikiraryuami.
Saptaipa 26, 2018
Nunavut quviahuutigiyaa Nunakyuami Iviangirnit Amaamaktittinirmut Havainiq atulihaaliqqat havainiqmi Tattiarnaqhilirviani.
Saptaipa 25, 2018
Munahiliqiyitkut ilitturipkaiyumayut nunaqatigiinik Sanirayangmi taimatut malruuyuk inuuk kiiyauyuuk tiriganniarmit.
Saptaipa 14, 2018
Tamna Havagviat Munarhiliqiyitkut, Inuugaitilaangit Munarhiliqiyut Havagviangit, pihimaarniaqtun maniktaqvikharnik tukhidjutikharnik nunalaani aulayunik inuuhiridjutikharnik hanaqidjutingnik talvuuna 2018mi-2019mun maniit atuqtauvikharnik ukiungani.
Saptaipa 14, 2018
Pingahut ublut Attautikuurniq Inuuhirmi Katimaniq haffumunga Inminiiqtailinikkut, havaktauhimayut hapkunanga Nunavunmi Inminiiqtailinikkut Hanaqidjutit (NSPS) iligiit, attautimiktitiyut amigaitqiamik 100nik tigumidjutiqaqtunik ilauyut Iningnikhat.