Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Januali 08, 2019
Nunavut Kavamangat (GN) Munaqhiliqiyitkut tuhaqtittiyut taimaa Kinngait pivikhariyaat pingahuanut nunallaani tiibiimut (TB) aanniarutiniktailidjutikhanut naunaiyailutik munaqhiliqivikmi
Tissaipa 20, 2018
Nakuutqiaq aaniaqtailidjutikhaq ilingnun ilangnunlu qalangningmun uvani ukiumi kapuqhiqluhi.
Tissaipa 19, 2018
Munaqhiliqiyitkut qayagitquiyut niqinik utiqtiffaaquyauyunik ukunanga Canadian Food Inspection Agency (CFIA) nakuuhuiqhimayungnaqhingmata E. coli O157:H7-mik nakuungiqtunik ukununga niqiliuqhimayunik:
Tissaipa 18, 2018
Munaqhiliqiyit ilitugipkaiyumayut Nunavunmiunun tapkua akiaguqliungniq aaniagut hanguliqtuq Nunavunmi.
Tissaipa 17, 2018
Uvani haalitairvingmi, Nunavut Kavamangit Havagviangitlu Aanniaqtailiqiyitkut itqumaquyut inungnun tamainun akhurnaqtumik ihuaqtumik niqikharnik hanaqiyaangat.
Tissaipa 13, 2018
Munaqhiliqiyiit tuhaqtitiyut bugiqhiqlugu imaq tuhaqtitjut hapkununga Haamlatkunun Tikirajuami.
Tissaipa 12, 2018
Nunavut Kavamangat Havagviat Aanniaqtailinikkut ublumi tuhaqtitihimayut iniqtirutingnikkut talvuuna nunaptingni kinguliuyuq nunalaani - tamaat tiibiinaittumik naunaiyaiyut munarhivikhaq talvani Tikiraryuarmi.
Tissaipa 11, 2018
Aaniaqtailiniq uvani Fuuqnikkut ukiunga!
Tissaipa 10, 2018
Tamaita inuit ihagiagiyaat vitamin D hauniqlingnaitumik kigutinunlu.
Tissaipa 07, 2018
Aanniaqtailiqiyitkut itqaumayuqhat nunaqaqtunik talvani Sanikiluaqmi talvuuna imarmik niqaqtauyaangat piyukhauyut talvanga imariqhimayungnik iliugaqtauhimayunik talvani iglungnin tamaini.