Havaktingit

You are here

Tiriganniaq nakkimanahugiyauyuq haniani Kangiqlinirmi uyarakhiurviani

Nuvaipa 02, 2017

ınungnun Aanniarutimik Tuhaqtitakhaq

Tiriganniaq nakkimanahugiyauyuq haniani Kangiqlinirmi uyarakhiurviani

Munaqhiliqiyitkut tuhaqtitiyumayut nunaqaqtunik Kangiqlinirmiut uyarakhiurviata nayuugani havaktiit qayagitquyauyut nakkimayumik aanniarutiqaqtunik titiranniarmik haniani Meliadine Gold Mine umani havainirmi. Titiranniaq aullaqtitauyuq ihivriuqhiquplugu. Amigaigyumiyut titiranniat ahamani nungani.

Qinmiitlu titiranniatlu hiamitirillayut nakkimanirmik inungnut. Kiiyauguvit qittuktauguvitllunniit, uvaluniit aktuqtauhimaguvit titiranniarmit, munaqhiliadjavutit unniriaqtuqlutit qilamiuqtukhauyutit. Munaqhiliahadjavutit unniqlutillu qilamiukglutit. Inuit aktuqtailiyakhangit tirigannianik.

Takkuguvit tiriganniamik nakkimayutut iliuqtumik, uvaluuniit qinmirmik kahaqtauhimayumit tiriganniamit, uqarvigiyakhatit anguhiqiyitkut qilamiurlutithivayautaat uva 867-645-8084 uvaluuniit avatiliqiyitkut aanniaqtailinikkut havaktimut uvani 867-645-8071.

Nunaqaqtut Kangiqlinirmi qinmitik kapuqhiqtittakhangit hivayaqlugu Page Burt talvunga 867-645-2650

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq

Ron Wassink
Tuhagakhanut Havaktiuyuq
Havagviat Aanniaqtailiyitkut
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca