Havaktingit

You are here

Hitamat maliktakhat niqiliqinikkut qayangnaittumik

Aktuupa 09, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Hitamat maliktakhat niqiliqinikkut qayangnaittumik

Uvani Quyahukvikkut havaknainnirmi, Aanniaqtailinikkut Havakviat puiguktailitquyiyut tamainik inungnik niqikhaliurnikkut huungirnaitkutikhanik uvani Quyahungnirmi havaknainnirmi.

Hamma hitamauyut ayungnairutikharnik hanaqiyaanganik niqinik ihuaqtumik:

Uarniq:

 • Uaklugit algakkit unnavyaktumut irmiuhirhimayumun imarmut niqiliqitinnatit.
 • Uaqtiqlugillu halummaqtirlugillu avguivigiyatit ikpatigiyatillu haviillu.
 • Tamaita ahiat nauhimayullu uaqtauyukhauyut avguktinnagit nirhiuqtinnagillu.

Ilikkuuqtitlugit:

 • Uuhimaittut niqit, tingmiat, tariurmiutat niqit imaqutaillu ilikkuuqtitlugit.
 • Iliuraruiqlugu uuhimayut niqit uakhimaitumut akkiutamut.
 • Atuqlutin allani avguivikharnik alligarnik, atauhirmik nauhimayunik niqivalungnik , atauhirtauq niqainarnik, tingmianik tariumilu niqivalungnik.

Iganiq:

 • Igalugit niqivaluit igluangit uquninganik taima aanniarnaqtun niqini piigianganik:
  • Beefnik, Porknik, Lambniklu: 71°C (160°F) uqutilaanganik igavit
  • Chickennik Turkeylu: 85°C (185°F) uqutilaanganik igavit
  • Iqalut Uviliqaqtunik iqaluitlu: 74°C (165°F) uqutilaanganik igavit
  • Ilakuit Casserolengitlu: 74°C (165°F) uqutilaanganik igavit
 • Tingmiat, mannilgit alliuyat, casserolengit ilakuitlu igayukhauyut innakhivaataulutiklu aanniarutikhangit pigianganik.
 • Uutpiarlugit hambukat niqit (ground meat) iptirutait imarighitirlugit.
 • Avuutikhat, suuliuqhimayut, gravy-lu purriktitlugit uunnaghiffaalirupkit.

Niglaumapkarlugit:

 • Ikhinaqtailugit niqivaluit igluam unaqutaangani aanniarutiqarnaqitumik niqiffingni amigairyumirnaitumik.
 • Ililugit niqit hunngiktaaktut tutquqpaklugit niglaumavikmun qiqittivikmulluunnit qilamik niviruiruvit.
 • Mahaktitilugit niglaumaviqarvingmi taima 4°C-mi, uvaniluuniit niglaumayumik aulayunik imarnik (mahaktitiyaangat talvani niglauminirvingmi pigiaqtitiniaqtun malrungnik ubluanganik mahagianganik tamaat, taima hanaqiyaanganik upalungaikhimayukhat). Mahakhihuiqlutit tahamaniinnaq.
 • Niglaumavikmungarlugit qiqittiivikmunluunniit huungiktaaktut niqit uuhimayariiqhimayulluunniit niqit (imaatut aquiqtuqhimayut niriyaungittulluunniit niqit) iluani malruukni ikaarnirni.
 • Aallanik ilitturipkaidjutikhanik, uqaqatigilugu avikturvingmi avatiliqijikkut aanniaqtailinikkut havakti.

###

Tuhaqtipkaiyut uqaqatigilugu:

Gavin Sutton
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Aanniaqtailinirmut Havagvik
867-975-5949
gsutton@gov.nu.ca