Havaktingit

You are here

Itiqtauliqidjutiginikkut Maligaq pijuq Kiunmin Angirutaanik

Immaktirvia 14, 2019

Tuhaqtitaurarhaq

Itiqtauliqidjutiginikkut Maligaq pijuq Kiunmin Angirutaanik

Iqaluit, Nunavut (June 14, 2019) – Nunavutip nutaaq Itiqtauliqidjutiginikkut Maligaq pijuq Kiunmin Angirutaanik. Pipkaqtihimajaa nunaup itiqtauliqidjutiginikkut pidjutait atuqpaktun pidquhikkut-ihuaqtunik pinahuarutinik mamiharnikkullu qanuriliurutinik, pidjutiqaqtun Inuit Qaujimajatuqanginni.

“Una piliuqtauhimajuq-Nunavunmi Itiqtauliqidjutiginikkut Maligaq pipkaqtiniaqtaa Nunavutiup itiqtauliqidjutiginikkut pidjutaa hivuliqtiuluni hapumminikkun itiqtait pilaarutainnik tautungnarutiqaqtuqlu anginiqarnianik Inuit Uppirijainnik, pitquhianik uqauhianiklu. Una malikgakhaq ihumagiyauyuq adjikutaituq ilitquhiivut ilaliutilugilu Inuit Qauyimayatuqaginik uqautigiyaangani ublumiutanik pivallialiurniit itiqtauviliqidjutinginni,” uqaqtuq Ministaullaktuq Maligaliqiyitkunni imaalu Maligalirijirjuaq Nunavunmi, David Akeeagok.

Aallannguqtirutilluat uvunga nutaamun Maligaqmun ilaqaqtun:

 • Angikliyumirutikharnik kiuttaaqtumik unalu takunnaqtuq piliuqtauhimayumit haffuminga ilikkut ihivriuqti havakti ikayuqti ihivriurnikkut havakti havakhat munariniqaqtut hapkuninga ihivriurnikkut amirinikkullu itiqtauviliqidjutinginni ihumaliurnikkut.
 • Iluaniittut ihumagiyainik aturnikkut akhuulirutinik, qiniqhiarniq tiguyakhaniklu, anullakhiiplugit avaliingaaktitauvaktut.
 • Iluaniittut pittiarlugu ihumamitigut itiqtauhimayut.
 • Atuqtipkainikkut nunarjuamin Kanadaminlu itiqtaliqidjutinikkut nakuutqijaujunik havagutinik aturutiniklu mamiharutini inungmiunungaffaaqtirutikhaniklu.
 • Piliuqniq ihuaqtumi naammaginginnikkut havagutikhamik, pipkaijuq ihivriurutikhanik amirijakhaniklu atuqnirnik avaliingaqtipkainikkut, iliurarninganiklu katimadjutikhamun ukiuq tamaat unniudjutimik.
 • Ikayuqturni tapkuat piqaqtitni pitquhiliqinikkut ihuaqtun itiqtauviliqidjutinginni pinahuarutikhanik piliuqtauhimayumit Inuit Qaujimajatuqangit Katimayiit

Tamna Itiqtauliqinikkut Maligaq atuqtauliqniaqtuq atuqtaunia Ihivriuqti Havakti pigumik pivalliadjutikhaniklu hapkuninga aulapkainikkut malikgakhanik pidjutauyukhaniklu ilitugipkaiyaangat aturutikhanut Maligaq iniqtirumi.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhat:

Matilda Madekufamba
Atugakhanut Tuhaqtipkainikkutlu Naunaiyaiyi
Maligaliqiyitkut Havagvik
Nunavut Kavamanga
867-975-6325
mmadekufamba@gov.nu.ca

 

 

Kangikhidjutikhanga Maligakhaq 1 - Itiqtauviit Maligaq

Pidjutikhanga maligakhaq:
Una maligakhaq himiqtauniaqtaa utuqangayuq Maligaq Maligakhangitlu talvaniituq, himiqtuutiniaqtuq hunauyut aulahimayut talvani atuqtauhimaaqtun avaliqangitumik Nunavunmi itiqtauviit maligakhangit. Uvani maligakharni ihumagiyauhimayut Nunavutim ilitquhinga Inuit Qauyimayatuqangitlu hivunikhangit, taima ilituqhaihimaaqtilunik atuqtaunginaqtun ublumi pivalliadjutikharnik talvanga havakviani itiqtauvingmi.

Maligakhangit ihumagiluaqtaingit:
Tamna ihumagiyauluaqhimayuq havaaqhaq Maligarmi imaa itukhauyut;
1. Inum pidjutikhangit inuitlu itiqtauhimayut Nunavunmiutauyut;
2. Havaqatigiikhutik Nunavunmi havakhimayuq upautikharnik nalvaaqhimayuq Inuit Qauyimayatuqangit (IQ) tunngavikhaqaqhimayut talvani Inuit Hivulliurutit Upigiyaingitlu;
3. Amigairyumirutikharnik kiudjutikharnik ilituqhaidjutikharnik nanmiqaqtunik aivadjutiliqidjutikharnik hapkuninga; unalu
4. Nuutaanguqtiqhimayunik malikhautikharnik Nunaqyuaptingnik Kanaitianmilu itiqtauvingmiliqiyunik ihuaqtuniklu atuqhimaaqtakharnik atuqtauhimaaqtukharnik mamitirutikharnik ilauyaanganiklu nuatqatigiyainun.
Pidjutikhanga una Maligakhaq naunairutikharnik anginirmik uqaqtauhimaaqpakhimayunik hanaqidjutikharnik aulavakhimayut nuungutirviangani 2016mi 2017milu ilauqaqtunik uqaqtauhimayut itiqtauhimayunik inungnin, maligaliqiyunik tigumidjutiqaqtunik, hamilaat katimayiit, Inuit Havakvingit, Iningnikhat nunalaanilu ilauyunik.

Angnirmik Ihuaqhaidjutikhangit:
Ilangit anginirmik ihuaqhaidjutikhangit talvani nuutaami Maligaq ilauhimayut ilauyukharnik imaa itun:

 • Naunaitkutikhangit talvuuna titiraqhimayuq naunaitkutikhangit itiqtauhimayunik, ilauyut uqauhiliqiyunik atuqtakharnik hiniktaqvikhangitlu inungnik ayungnautiqaqtunik taigugianganik titiragianganiklu.
 • Atuqtakharnik ihumagiyauyukhat Itiqtauhimayut ihumangit inuuhiringit inuuhirinikkutlu hanaqidjutikhangit qayangnairutiqaqtukharnik ihumagiyauhimayut unalu atuqtakharnik itiqtauvingmi havaktunik aulatitiyukhat ihumaliqiyunun havaktinun.
 • Nuutaanguqtiqhimaarniq hivunikhangit pidjutikhangitlu naunaitkutingniitun uvani Maligarmi.
 • Maligaliqidjutikharnik atuqtakharnik malikhautikhangit atugianganik akhuqhainikkut itiqtauhimayunik.
 • Auladjutikhangit nanminikharnik havagianganik havaaqhat, tamna naniliqidjutiliqiyuq havakti tugliangalu naniliqidjutiliqiyiyiunun havakviat, havakhimaaqtukhat kiudjutikharnik tautuminaqtunik havaktauyukharnik, naunaiyaiyaangat ihumaliurutikharnik tamaat havaktauyukharnik tamainik aulayunik maligakhat, maligakhangitlu atugakhangitlu.
 • Ilauyukharnik havaktauyukhat anullautikharnik katimayiyiuyukharnik ilauyukhat Nanminiqaqtumik ihuiguhuktunik kiklivikhangitlu atugianganik titiqiqidjutiliqiyunik avaliingaqtitauhimayunik itiqtauhimayut.
 • Maligakhalgit ihuagiyaungitunik hanaqidjutikharnik munagidjutikharniklu talvuuna anullautikharnik.
 • Atuqtauyukharnik havaktuyukhat ukiuk tamaat ilitugidjutikharnik.
 • Tamna auladjutikhangit Inuit Hivulliurutikhangit Upiriyaingitlu Katimayiit malikhautiniaqtun auladjutikharnik talvuuna Inuit Qauyimayatuqanigt Inuit Hivulliurutikhangit Upiriyaingitlu atugakharniituq, havaaqhangitni ikayuutikharnik aitgiaqaqtun Itiqtauviliqiyunik.