Havaktingit

You are here

Aagayaarnaqtuq Nauhimayut Maligaguqtitauniginik Naunaiyaut

Niqiliqivik 22, 2017

Kavamanit Tuhaqtijut

Aagayaarnaqtuq Nauhimayut Maligaguqtitauniginik Naunaiyaut

Kavamat Nunavumi (GN) tuharumayut uqauhiqnik uumiga maligaguqtitainiga Aagayaarnaqtuni nauhimayut Kanatami, ihumagiyatilu qanuq ihuaqnikhamik maligaguqtitaagani nautiqtauniginik, naivrutigiyaunigini, atuqniginiklu aagayaarnaqtut Nunavumi.

Uvuga September 22-mut 2017-mi, Nunavumiut 16-nik ukiuqaqtut avatanuluniit titiralaaqtut GN-kut qaritauyami aagayaarnaqtut nauhimayut maliganguqtitauniginik naunaiyaut uvani https://nunavut.checkbox.ca/Survey.aspx?s=7a1b9ee47ab7447fb108d7057d9cd713 uqariaqani ihumagiyamiknik uvuuna atuqniqaqtumik uqauhiuyumik. Naunaiyaut 10-minitmik titiraqniga inilaaqtut, kiujutigiyatilu angiagiyauniaqtut.

Makpiraat ajikutait naunaiyautit qahaktut nunagiyaqni kavamani kivgaqtuiyunit atanguyanit (GLO-n). Uqaqvigiyaagani GLO-n naniyaulaaqtut uvani: www.gov.nu.ca/eia/information/glo-contact-list -mi.

Hivuniqhivaalirumaniruvit aagayaarnaqtut nauhimayut maligaguqtitauniganik, uqaqvigiinarialik Kavamat Kanatami qungialiugait qaritauyami uvani www.canada.ca/en/services/policing/justice/legalization-regulation-marijuana.html, uvaluniit GN-kut qungialiugait qaritauyami uvani www.gov.nu.ca/in/kiinauyaliqiyikkut/information/cannabis-survey.

Apiqutikhaqaqniruvit ihumaluutiqaruviluniit, hivayainarialik una 1-800-316-3324 qaritauyakuluniit titiqilvikmi cannabissurvey@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtijutini Uqaqvikhaq:

Denise Grandmaison
Ataniuyuq, Tuhaumajutinik
Havakviuyuq Maniliqiyinit
867-975-6818
FinanceComs@gov.nu.ca