You are here

Nutaqqiqiviknut Ikayuutikhaq (DS)

Tamna Nuttaqqiqinikkut Maniktaqvikharnik pigiaqaqtunq aituiyaangat manikhakkut ikayuutikharnik maniliukluangitunut ilaqaqtunut inuuhimaaqtun Nunavunmi taima ikayugiangat nuttaqqiqiyaangat akituvalaaqnaitumik taima ilihaqhimaaqhutik ayuikhagiangat aihinin aihimavianin.

 

Kitkun Ilaugiaqaqtun?

 

Uuktuqtun inuuhimaaqtukhat Nunavunmi taimalu ukiuqaqtukhat 18nik avatquhimayumayukhangitluuniit nuttaraqaqlunik ukiuqangitun avatquhimayumik 12nik.  Tapkuat uuktuqhimaaqtun maniktaqvikharnik havakhimaaqtukhauyut ilauyukhatluuniit ilihaqtunik ayuikhaqtunikluuniit ilihainikkut havaaqharni.

 

Qanuq Uuktugiaqaqtun:

 

Nunalaani Ikayuuhialiqiyi aituigiaqaqtuq ilingnun Nuttaqqiqinikkut Maniktaqvikharnik uuktuutikhat titirangit.

 

Titirat Uuktuutikhat pigiaqaqtun talvani nunalaani laisiqagiikhimayunik nuttaqqiqiviunut havagviani.  Ukuat naunairutikhat naunaiyagiikhimayukhat piyaangat nuttaqqiqinikkut maniktaqvikharnik

 

•Atia ukiungalu nuttaram piumayat maniktaqvikharnik.

•Nampangit ikaaknikharnik nuttaram piumayat talvuuna havainirmi.

•Naunaiyagiikhimayunik nuttaqqiqivium akikhangit (attigiikhimayukhaq talvanga nuttaqqiqivium havagviani).

•Naunaiyagiikhimayunik havaaqaqtutin.

•Naunaiyagiikhimayunik iliharvit ayuiqhaqtangnikkut ilihainikkut (attigiikhimayukhaq ilihaiyunin).

•Naunaiyagiikhimayunik ilangit maniliukhimaaqtaingit (manikhat naunaitkutingnik/havaktitiunilu naunairutingnik).

•Naunaiyagiikhimayunik inuuhimaagiangat akikhangit (iglunik akitutait/nanminigiyangniklu, ikumatjutiit akikhangit).

 

Una maniktaqvikhaq pigiaqaqtun akilikhiyaangat laisiqangitunik nuttaqqiqivingit hanaqitjutikhangit ihivriudjutikhangitlu.

 

Hivayagumayamingnik Naunaitkutingit

Naunaiqyumigumaguvit, hivayaqlugit Inuuhiriliqiyikkut Aviktuqvingmiitun Havagviangit:

 

Qikiqtani : 1-800-567-1514 (867) 473-2615

Kivalliq: 1-800-953-8516 (867) 645-5040, extension 1604

Kitikmeot: 1-800-661-0845 (867) 983-4032

 

Ikayuutikharnik uuktugiangat ikayuuhiaqnikkut hivayaqlugu nunalaani Ikayuuhialiqiyunut.