Havaktingit

You are here

Nunavut Katimadjutikhaq talvuuna Ilingaiyailiqinikkut aulatitivakhimayuq Ukium Katimadjutikharnik Kangiqlinirmi

Iipu 23, 2018

Tuhaqtitauyukhat

Nunavut Katimadjutikhaq talvuuna Ilingaiyailiqinikkut aulatitivakhimayuq Ukium Katimadjutikharnik Kangiqlinirmi

Kangiqliniq, Nunavut (Qitiqqautiyuq 20, 2018) –Nunavut Tunngavikkut (NTI) uvanilu Nunavut Kavamatkutni (GN) ikhivautauvakhimayuq ukium katimadjutikharnik talvani Nunavut Ilingaiyailiqinikkut (NRPR) Kangiqlinirmi uvani havainirmi.

Avatqumayut 40nik ilauyukharnik katimaqatigivakhimayut uqagianganik aulahimaaqtunik auladjutikharnik uminga Makimaniq 2: Iliqatigiikhimayunik Upautikharnik talvuuna Ilingaiyaivallianikkut. Uqaqpakhimayut ilauyunik nunalaani-aulayukharnik ihuaqhaidjutikharnik piqaqtukharnik talvani qillaminuaq ilituqhaiyaangat aihimavikhaitunik inugiaqpalaaqhimayunik iglumi Nunavut nunalaani, uvani nuutaanguqtiqhimayunik Nunavunmi Niqailiurnaitumik Hanaqidjutikhaq.

"Ilihimayugut tamna aihimavikhaitun niqailiurnaitumiklu hanqidjutikhangt atuqtainik amigaitunun Nunavunmiunun. Naunaituq piumaluaqt kavamatkuni atuqtakhainik titiragiikhimayuq mapiraangani, Turaaqtavut, havakhimaaqtun hivunikharnik nunalaani inuhirinikutlu atuqtakharnik talvuuna Inuusivut. Itqumayumik upiqhimayunga taima talvuuna havaqatigiikharnik ihuaqhaigiaqaqtugut atuqtakhaptingnik nunalaani ihuaqhaidjutikharnik talvuuna kiudjutiginiaqtuq pidjutikharnik Nunavunmiunun qayangnairutikharnik akiligiaqaqtunik igluiliurutikharnik niqailiurnairutikharniklu" uqallaktuq Ministauyut Qatangutiliqiyitkutni Elisapee Sheutiapik.

Talvani Nunavut Katimadjutikharnik Ilingaiyailiqinikkut ilitagihimayut pidjutikharnik auladjutikharnik tunngvikharnik inikhavikharnik ikayuutikharnik ikayugianganik inungnun tunmigianganik hivunirmun, Ikuvgaqhauyuq.

"Havaqatigiikhimaaqtukhauyugut hivunikharnik naunaitumik hivunikharnik. Piiqtauyukhaliqtun ayungnautikharnik tigumiaqtauhimayut tapkuninga ayungnautiqaqpakhimayut talvuuna aihimavikhaitunik. Inuit ilihimayut hivunirmi taima alapaagianganik kaagianganiklu atauhiuyuq ayungnautiryuaq atuguminangituq aulayangat" uqallakhimayuq James Eetoolool. Ikhivautauvakhimayurlu talvnai NRPRmi VPnguyurlu talvani NTImi.

Katimayut ilauyut talvani angirutiqaqpakhimayut utigianganik katimayiiyiunun ilitagiyaangat hunauyut pigiaqaqtun, hunaniklu piqaqtukhauyut qanurlu nunalaangit, havakviit, kavamangitnilu havaqatigiiktukhauyut aulatitiyaangat Ikuvgaqhauyuq.

NTIkut, Qattangutiliqiyitkut katimaqatainartun tatqikhiut tamaat uqagianganik Katimadjutikharnik hanaqidjutikhainik, unalu aulaniaqtuq ihumagiyauniartuq uqaqtauluni.

###

Tuhaqtitiliqiyi Uqaqvigilugu talvanga Inulirijikkut:

Barb Tierney
Angayukhiuyuq Atugakhanik
Naunaiyaiyi Qatanngutiliqiyitkut
(867) 975-5206
btierney1@gov.nu.ca

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq NTIkutni:

Karen Flaherty
Ikayuktiuyuq Aulapkaiyi Tuhaqtipkainirmut
Nunavut Tunngavik Inc.
(867) 975-4941
kflaherty@tunngavik.com