Havaktingit

You are here

Ikayuuhiarutinit takuyaqtuiyukhanik

Januali 16, 2020

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Ikayuuhiarutinit takuyaqtuiyukhanik

Ikayuuhiarutinit havagviit ihuaqhaitiffaatut takuyaqtuiyukhanik uvani Ubluqtuhirnirmut Aullaqtirviani. Ikayuuhiarnahuaqtun hivayaqtaqtut takuyaqturvikhaliurlutik nunalingni Ikayuuhiarutinut havakti.

Naunaiyarlugin takuyaqturvikhanik ilaani kayuumivyangniarungnaqhiyut qaritauyakkuurutinik naunaitkutainut iliyangani Tarium Hikutirviani Ubluirvianilu 2019, Ubluqtuhirnirmut Aullaqtirviatinagu pittaarnikhanut ihivriungninganik havaktauyut. Talvungaunagiqpaklutit takuyaqtuiyukhanun.

Havaktiit havakpaktut havangnaititlugu piyaanginni ilagiarutit naunaipkutit iliuraiyaqhimayut qilaminnuaq. Inuliriyitkut quyayut kangikhidjutigigaffi amigakhunginnaffilu ikayuqtakhainut talvuuna.

Hivayautait Ikayuuhiarutinit avikturniini havagviit hamma:

Qikiqtaaluk 1 800-567-1514
Kivalliq 1 800-953-8516
Qitirmiut 1 800-661-0845

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvigivikhat:

Lucy Aqpik
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Inuliriiyitkut Havakvia
867-975-5207
laqpik@gov.nu.ca