ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Senior Municipal Planning Officer

Groups: 
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
ᓄᓇᓕᒃ: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ: 
14-504100
ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ: 
ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒡᒪᖔᑕ: 
ᑕᓐᓇ ᐃᖃᓇᐃᔮᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᕗᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖃᑎᒋᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒋᖏᓂ
ᑮᓐᓇᐅᔭᒃᓵᖓ: 
$97,734 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ, 37.5 ᐃᑲᕐᕋᖅ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ
ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᒃᓴᖅ: 
$15,016 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ
ᐃᒡᓗᒃᓴᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᐊᖅᑐᒧᑦ
Closing Date: 
ᐊᒃᑐᐸ 20, 2017

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᓄᑦ.

ᐅᖃᕐᐸᒃᓗᓂ ᖁᑦᑎᖕᓂᖅᓴᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᔨ, ᐱᔾᔪᑎᓪᓗᐊᑕᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐅᑉ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᓗ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄᑦ ᐊᑭᑐᔪᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥᒃ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᒪᐃᑦ ᓴᖢᒪᑎᑕᐅᓇᓱᒍᑎᓄᑦ, ᑭᓈᓗᖃᕐᕕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᓄᑦ ᐊᑐᙱᑦᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ. ᑖᔅᓱᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐅᑉ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᓇᓃᓐᓂᖏᓐᓂ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃᓗ ᐊᑭᑐᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑎᑎᕋᕐᕖᑦ, ᓄᓇᓯᐅᑎᑦ ᓄᖅᑲᖓᕝᕕᖏᑦ/ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᖅ ᓄᓇᓯᐅᑎᖃᕐᕕᖕᓂ, ᓯᐊᕐᕆᔮᕐᕕᑦᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᙳᐊᕐᕕᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ.

ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᔪᑦ, ᐃᓱᓕᕝᕕᖃᙱᑦᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ: ᓄᑖᖑᕆᐊᕐᓗᒍᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᐃᓐᓇᖅᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒋᓪᓗ ᕿᑎᐊᓃᑦᑐᓂᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᖓᔪᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᑎᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᓂ (ᖃᕋᓴᐅᔭᓂ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᑦ) ᐊᖏᒃᓕᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᑭᑐᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ; ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᕐᓗᓂ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒃᓴᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ, ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᐅᓗᑎᒃ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒃᑯᓪᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᑐᑦᑎᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᓴᓇᔪᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᑦ; ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᐃᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᒫᓐᓇᓕᓴᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᓂ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᒃᑯᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ; ᕿᒥᕐᕈᕙᒃᓗᓂ ᑳᓐᑐᐊᒃᓂᑦ ᐱᖁᓪᓗᒍ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ, ᑕᐃᒪᐃᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᒐᔪᒃᑐᒃᑯᑦ ᐃᓗᓕᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒫᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᒥ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ; ᐸᕐᓇᐃᕙᒃᓗᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᕙᒃᓗᓂᓗ ᐊᑭᑐᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᒃ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ; ᐱᑎᑦᑎᕙᒃᓗᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎᓂᒃ ᐋᖅᑭᐅᒪᐃᓐᓇᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑭᑐᔪᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᖃᐅᔨᓴᐃᓐᓇᖅᐸᒃᓗᓂ ᐊᑭᑐᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᓄᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒃᓴᑦ ᐱᖁᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᐱᑕᕐᑳᓂᒃᑐᓂ ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕈᑎᒃᓴᓂ.

ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᔭᕆᐊᓕᒃ ᐅᓪᓗᒥᓕᓴᕐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᓴᓇᔪᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᓗᓕᖏᓐᓂᒃ, ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃᓗ ᐱᔭᕆᐊᓕᒃ ᐱᖁᓪᓗᒍ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃᓗ ᐱᓕᕆᒃᑲᐅᓗᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔾᔪᑎᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᔾᔪᑎᓂᒃᓗ. ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᖅ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓇᓱᒃᑐᖅ ᐱᖃᕐᒥᓗᓂ ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐃᓅᖃᑎᖃᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥᒃᓗ ᐊᔪᙱᓪᓗᓂ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ, ᐊᔪᙱᓐᓂᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕐᓗ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᑦ ᑖᔅᓱᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑉ ᐱᔭᖑᒐᔪᒃᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑎᓴᒪᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒍᓯᐊᖃᕐᓗᓂ ᑎᒥᒥ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓂᖅ, ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖅ, ᓴᓇᔪᓕᕆᔾᔪᑎᓕᕆᓂᖅ, ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑭᒃᓕᓯᓂᐊᕈᑎᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓂᒃᓘᓐᓃᑦ ᐃᓂᖃᖅᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒪᑭᒪᐃᓐᓇᕈᑎᒃᓴᓂᑦ. ᐃᒪᒃᑲᓐᓂᖓ, ᐅᓄᙱᓛᖑᓗᒍ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐊᕐᕌᒍ ᑐᕌᖓᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᒥᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᑯᖃᕐᓗᓂ ᐊᑖᓐᓃᑦᑐᓂᒃ: ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ, ᐊᑭᑐᔪᓄᑦ ᐸᕐᓇᐃᓂᖅ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᓂ ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᓗ ᐊᑭᑐᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᓐᓂᒃᓗ, ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖃᕐᓗᓂ ᓇᐅᒃᑯᑐᐃᓐᓈᕐᓇᖅᑐᒧᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐅᑎᖏᓐᓂ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᓂ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓂᒃ ᓴᓇᔪᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᓂᕐᓂ (ᐃᓚᐅᓪᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥ ᖃᕋᓴᐅᔭᐅᑉ ᑎᑎᕋᓕᕆᔾᔪᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᕐᖐᓐᓇCAD) ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᒃᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᓂ.

ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᑦ), ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ.

ᐅᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕘᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖏᓐᓂ ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᖅ.

ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᖓᓂ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂ ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᖅ.

ᐊᔾᔨᕐᓚᖏᑦ ᐃᓗᓕᖃᖅᑐᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᑯᕕᓂᖏᓐᓂ, ᐊᑐᕐᓂᑯᕕᓂᖏᓐᓂ, ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᓂ, ᐊᔪᙱᓐᓂᕐᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕐᓂᒃᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ. ᐅᖃᓪᓚᐅᓯᖃᕐᓗᓂ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᓄᓇᕘᑉ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖏᓐᓂ ᐱᔭᐅᔪᒪᔪᖅ.

  • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑎᓯᒪᔪᒪᖕᒪᑕ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖅᓴᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᔭᐅᔪᒪᕙᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᑦ. ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ, ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᔾᔭᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᖃᖃᑕᐅᔪᑦ
  • ᓂᕈᐊᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑦᑎᐊᕆᐊᓖᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒥᖕᓂᒃ ᓯᕗᓕᐅᔾᔭᐅᔪᒪᒍᑎ
  • ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᑖᔅᓱᒨᓇ ᓄᓇᕘᒥ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᒃᑯᑦ. ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐸᐃᐹᒥᒃ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᐅᔾᔮᖏᓐᓂᕋᖅᑕᐅᔪᓐᓇᙱᓚᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᓱᓕᕆᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖐᓐᓈᕈᑎᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᐊᒍᑦ.
  • ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᖅᑕᐅᔪᒃᓴᖑᖅᖢᑎᒃ ᐅᖃᕐᕕᒋᔭᑐᐊᕆᓇᔭᖅᑕᕗᑦ ᐊᐱᕐᓱᕐᓂᐊᕐᓗᑎᒍ