ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ
ᐅᐱᓐᓇᖅᑐᖅ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᐊᓯᖃᙱᖦᖢᓂ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓂᕈᐊᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᒃᑐᐱᕆ 28, 2013-ᒥᑦ, ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᖁᕐᓗᖅᑐᒥᑦ ᑎᓴᒪᖓᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᒥᔅᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᓇᕘᑉ ᐱᖓᔪᒋᓪᓗᓂᐅᒃ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᓄᕕᐱᕆ 15, 2013-ᒥ, ᐱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᑲᑎᒪᖃᑎᒌᒃᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓯᕗᓕᖅᑎ ᑕᑉᑑᓇ ᐊᖏᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᓄᕕᐱᕆ 19, 2013-ᖑᑎᓪᓗᒍ. ᓯᕗᓕᖅᑎ ᑕᑉᑑᓇ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖃᓚᐅᕆᕗᖅ ᐱᖓᔪᖓᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ, ᑕᐃᑲᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑉ ᑐᖓᓕᕆᓪᓗᓂᐅᒃ, ᒥᓂᔅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ, ᒥᓂᔅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᓐᓂ, ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᑯᐊᐸᕇᓴᒃᑯᓐᓂ, ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕐᕕᒃ ᑯᐊᐸᕇᓴᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ.
ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒍᑎᒃᓴᖃᖅᐲᑦ? ᐅᕗᙵᕐᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑎᑦ:

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔫᓂ 27, 2017
ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᖃᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓯ ᖁᕕᐊᓱᖃᑎᒋᓗᒋᑦ 2017−ᒥ ᑯᐄᓐ ᐃᓕᓴᐱᐅᑉ ᐃᓚᔮᖏᑦ ᑕᑯᓇᒃᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ... ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᒫᑦ
ᔫᓂ 27, 2017
ᓯᕗᓕᖅᑎ ᐲᑕ ᑕᑉᑑᓇ ᑐᙵᓱᒃᑎᑦᑎᖃᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᓯ ᖁᕕᐊᓱᖃᑎᒋᓗᒋᑦ 2017−ᒥ ᑯᐄᓐ ᐃᓕᓴᐱᐅᑉ ᐃᓚᔮᖏᑦ ᑕᑯᓇᒃᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ... ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᒫᑦ
ᔫᓂ 27, 2017
ᓄᓇᖃᖅᑐᓕᒫᑦ ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᒥ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐃᒥᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᒃᑲᖅᑕᐅᓚᐅᙱᓐᓂᖏᓐᓂ.
ᔫᓂ 27, 2017
ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᓐᓂᑦ, ᑐᓴᐅᒪᖁᔨᕗᑦ ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᐅᓂᑦ... ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᒫᑦ
ᔫᓂ 27, 2017
ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕐᓂᐊᖅᐲᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᕐᒧᑦ ᖃᖓᑕᓲᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ, ᖃᖓᑕᓲᕐᒥ ᑲᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ, ᖃᖓᑕᓲᕐᒥ ᐱᔨᑲᑖᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ... ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᒫᑦ
ᔫᓂ 26, 2017
ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᖓᑕ ᓇᐅᔮᑦ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕈᑎᖓ... ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᒫᑦ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ