Staff Directory

You are here

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕕᖕᓄᑦ ᐊᐃᑦᑑᑎᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ

ᑕᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᙵᕕᓕᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᔪᓂᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓕᕈᑕᐅᓇᓱᒃᑲᔭᖅᑐᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᒃ. ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ.

http://www.edt.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=Comm_TCI_policy

 

​Community Tourism & Cultural Industries Contribution Policy

Community Tourism and Cultural Industries Application

Contact Name: 
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ
Phone: 
867-975-7800
I Am: 
an artist
I Need: 
a grant/loan/money
Department: