Staff Directory

You are here

ᓄᓇᖃᖅᑲᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑎᒍᑦ ᓯᓚᑐᔪᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ

ᓱᓕᔪᒥᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑐᖅᑲᖅᑕᕐᕕᖓ ᐱᓕᕆᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑏᑦ, ᐊᒥᓱᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐃᓱᒪᖃᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑏᑦ ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᖅᑎᑕᐅᒻᒪᖔᑕ ᐱᓕᕆᖃᑎᖐᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓕᖅᑎᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓕᓪᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓄᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᑎᒪᓂᖃᕐᒪᑕ ᓱᖁᓯᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᓄᓇᖃᖅᑲᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓚᒌᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖃᑎᖐᓐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖓᒍᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖃᕐᒪᑕ ᓱᖁᓯᕈᑕᐅᔪᓂᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᓱᓕ ᑲᔪᓯᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᐃᓐᓇᖅᑑᒐᓗᐊᑦ. ᐃᓕᓪᓂᐊᕆᐊᖅᑎᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᐊᒃᑐᑕᐅᓯᒪᕐᔪᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᖃᖅᑲᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒃᑐᐃᓂᕐᓗᒍᑎᔪᑑᓯᒪᖏᑦᑐᖅ. ᓯᕗᓕᕆᓚᐅᖅᑕᑦᑕ ᐱᐅᓯᕆᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕆᓯᒪᔭᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᖃᖅᑲᖅᓯᒪᔪᑦ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᓱᓕ ᐃᔨᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᔨᕋᖅᑑᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᑲᐅᖏᓗᑕᕆᔭᐅᔪᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᒻ.

ᐊᒥᓲᒻᒪᑕ ᖃᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᖅᓯᐅᒥᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᐋᕿᑦᓱᐃᒐᔭᕐᒪᖔᕐᒥᒃ ᓱᓕᔪᒥᑦ ᑭᒡᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑐᖅᑲᖅᑕᕐᕕᖓᑕ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᖁᔭᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓚᒋᓪᓗᒍ ᓴᕿᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑎᒍᑦ ᓯᓚᑐᔪᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᓚᔪᓄᑦ ᑐᕌᖓᓗᑎᒃ. ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑎᒍᑦ ᓯᓚᑐᔪᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑦ ᐊᔪᖏᓐᓂᖏᑎᒍᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑎᒍᓪᓗ, ᐃᓚᒋᓪᓗᒋᑦ ᐅᒃᐱᕆᔭᕗᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᕗᓪᓗ. ᑖᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᖃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑎᒍᑦ ᓯᓚᑐᔪᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᖅ, ᐊᔪᖏᓐᓂᖅ, ᐱᒻᓚᕆᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓃᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᐅᓗᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑲᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑎᒍᑦ ᓯᓚᑐᔪᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᐊᔪᖏᓐᓂᖏᑎᒍᑦ, ᓯᕗᓕᑦᑎᓐᓂᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᕙᓚᐅᖅᑕᖏᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ, ᖁᓚᓕᔪᐃᓐᓂᖅ ᓄᓇᖃᖅᑲᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂᑦ, ᐅᖃᐅᓯᐅᒥᓗᓂ ᐃᓅᖃᑎᒥᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᑦᑎᑦᑎᖏᓗᐊᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔪᖏᓐᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᓅᖃᑎᒋᑦᑎᐊᕋᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᓪᓗ.

ᑲᑎᒪᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓᒍᑦ ᐊᔪᖏᔾᔪᑎᓕᒻᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑲᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑎᒍᑦ ᓯᓚᑐᔪᒥᒃ ᐱᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᖏᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᑎᒍᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᓪᓗᑎᒃ ᓯᓚᑐᓂᕐᒥᒍᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᒥᒍᑦ. ᑲᑐᔾᔨᓗᑕ ᓴᕿᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᖓᖁᔭᐅᒻᒪᖔᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᐅᓇᓱᑦᑐᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᑕᓚᓐᓇᓗ ᑲᓇᑕᒥᐅᓕᒫᓄᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ.

Start Date: 
October 18, 2017
End Date: 
Thursday, October 19, 2017
Location: 
Community Hall
Community: 
Arctic Bay
Region: 
Qikiqtaaluk
Registration Deadline: 
Tuesday, October 17, 2017
Contact Email: 

Application Form

Completed application forms must be downloaded, printed and signed by the employee and the employee’s supervisor, then emailed or faxed. All registrations are accepted on a first-come, first-served basis.