You are here

Kanatam–Nunavutim Havaatigun Aituutigiyangnun (CNJG)

Maniktaqvikhangit tuniyauhimayut Kanatam Kavamanganin talvuuna Kanatam Havaangani Aituutauyunik.

           

Kanatam Kavamanga Nunavut Kavamangitlu angirutiqagiikhimavakhimayut ikayuutigiyaangat ayuiqhautikharnik tuniyaangat Nunavunmiunun nuutaanik ihuatqianganunlu havaanganik.  Angirutikhaq atuquinaqtuq havaktitiunun ilauyut uuminga ayuiqhautikharnik taima ayuittiagiikhimayunun pivalliadjutikharnik ihuagiyauniaqtuq aulaqaqtuq havaanganun pidjutikharnik.

Talvani Kanatam –Nunavutim Havaatigun Aituutigiyangnun (CNJG), ilaugiaqaqtun havaktitiut maniktaqvigiaqaqtun ikayuutikharnik nuutaanik ihuatqianganiklu havaaqagumik ayiuqhaqtukharnik aitgiaqaqtunlu talvunga katitiqhimayunun ilaugiaqtun ayuiqhaqtukharnun akikharnik tamangnun havaanganun ayuiqhaqtukharnun.  Kikliqaqvinga kavamangit aituutikharnik talvunga aituutikharnun taimaituq 10 tausin tallanguyuq tamangnun ayuiqharhimaaqtunun.   

 

Qaritauyakkut katitirvingit

Ilaugiaqaqtun havaktitiut

Ayuiqhautikhaq

Ilaugiaqaqtun ayuiqhautikhangangit akingit

Ilaugiaqaqtun ayuiqhaqtukhangit

Uuktuutikhat titiqat  

 

Ilaugiaqaqtun havaktitiut

Tamna Kanatam–Nunavutim Havaatigun Aituutigiyangnun (CNJG) havakhimayuq mikiunun havaktitiunun (50nik ikitqiangayununluuniit havaktitiunun) ilautquyauhimayurluuniit Kuin Havagviit Kuapulaisingit Inuit Havagviingitlu piumayut ayuiqhaqtukharnik hanaqidjutikharnik mikiuniitun nunalaangitni.

Havaktitiut ilaugiaqaqtun talvuuna Kanatam–Nunavutim Havaatigun Aituutigiyangnun (CNJG) upautigumitku ukuninga malikhautikhangit.  Havaktitiut imailiuktukhat: 

  • Titiqiqidjutiqaqtukhaq talvani nunalaaniituni Nunavunmi;
  • Havaaqaqtukhat ayuiqhaqtukhanun hivunikharnirmi havagianganik ayuiqhagiigumi;
  • Aituigiaqaqtun atauhirnun nampanun pingahunin katitiqhimayuni ilaugiaqaqtun ayuiqhautikharnun akikhangitni (mikiuyut havaktitiut aituigiaqaqtun atauhirnik siksiuyunik manikharnun/manikhangit himautikharnun).

Havagviingit aulahimayut tapkuninga havaktitiunun 50nik ikitqianguyununluuniit havaktitiunun uuktugiaqaqtun Aituutikharnun. 


Ayuiqhautikhaq

Ayuiqhautikhaq aulagiaqaqtuq allatqiinganiitunik nayurvikharni taima tuniyauhimayuq aulavikhanga iliharvikyuanganik ilitagiyauhimayuni tapkuninga Nunavutim Havaatigun Aituutigiyangnun (CNJG)  havaaqhangit, ilauyutlu iliharvikyuangit, nunalaani ilihaliarpaarvit, havaanganun ilihaliarpaarvit, hanayiit ayuiqhautirvigiyaingit havagviit, allatlu angirutiqaqtun ilitagidjutiqaqtun ilihaliarpaarvikyuat.  

Hivunikhanga una aituutikhaq ikikliyumirutiqangitun aulahimaaqtukharnik ayuiqhaqtunun.  Kihimi, hivunikhanga ikayuutigiyaanga ayiuqhautikharnik taima aulalimaitun piqangitkumi aituutiqaitumik.

 

Ilaugiaqaqtun ayuiqhautikhangangit akingit

Ayuiqhautikhangit akingit ilauqaqniaqtun ilihairutikhangit akikhanun havakhimayuq ayuiqhaiyunun tunihimaaqtunun; ilihaqtun akiliktuiyakhaingit; ilihairutikhangit mapiraangit, qaritauyaliqidjutikhangit allaniklu piqaqtukharnik ilihairutikharnik; ihivriuqtaugiaqaqtunik akikhangit. 

 

Ilaugiaqaqtun ayuiqhaqtukhangit

Ayiuqhaqtuq havaaqaqtukhaq ilauhimayunik havaktitiunin talvani Nunavutim Havaatigun Aituutigiyangnun (CNJG)  piqaqtukharlu hivunirmik ayuiqhautikharnik angikliyumirtitiyaangat havaagiyaingit hivutunikhangit havaanganun.  Havaanigianganik havaanganun ayuiqhaqtunun nuutaangugiaqaqtun havaaq, anginirmun nuugianga havaamun imaalu/imaaluuniit angikliyumiqtitiniaqtuq akikhangit talvani havagvingmi.  Ayuiqhaqhimaaqtun pigiaqaqtun aituqtauyukharnik atauhiinarmik. 

 

Uuktuutikhat titiqat 

Havaktitiut Uuktuutikhaq Mapiraangutait