ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

Casual

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᓂᑦ ᓇᒥᓕᒫᖅ 25−ᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᕐᓗᑎᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ. ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᓕᒃ − ᐊᓪᓚᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᖅᑲᐅᑎᓄᓗ − ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓵᔅᓴᓪᓗ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᔅᓴᓪᓗ!

ᖃᓄᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕐᖓ ᐱᓇᓱᐊᕈᒪᔪᓄᑦ?

  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒐᔭᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕈᒪᒻᒪᖔᑕ ᐃᓕᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒥᑦ, ᐃᓕᓯᒪᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓂ ᑦᑲᒪᕙᑦᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᓄᑦ.
  • ᐊᐱᖅᓱᐸᑦᑐᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᑦᑐᑎᓪᓗ.
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᒐᔭᖅᑐᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᓂᑦ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᑦᑕᓕᖅᑯᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒧ