You are here

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎ

ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦᓐᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓲᖅ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒥᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᓂ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓚᐅᑲᒃᑎᑦᑎᓂᕐᓂ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓂᑦ, ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᕐᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓅᖓᔪᓄᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᑦ. ᓄᑖᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᒃᓴᑦ ᐃᓚᒋᐊᖅᑕᐅᓲᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒐᔪᒃᖢᑎᒃ..

ᖃᓄᖅ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᒥᑦ

ᐱᓇᔪᒃᓗᓂ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓂᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑖᓂ, ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᐅᑉ ᐊᑎᖓ ᑕᑯᔪᒪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑎᖓᓂᒃ.

ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᔫᑎᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ ᐴᖅᑲᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᒧᑦ, ᑎᑎᕋᙳᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓪᓗ ᑲᒪᔨᖓᓄᑦ. ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᓇᓱᒍᑎᓕᒫᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓲᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ−ᖃᐃᔪᓄᑦ, ᓯᕗᓪᓕᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑕᐅᓗᑎᒃ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᓲᖑᕕᑦ?

ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕈᔅᓯ ᑐᓴᕈᒪᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑕᕗᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᑦᑎᐊᕐᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᕈᒪᓪᓗᑎᒍᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ. ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐸᓯᐅᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᐅᔪᒥᒋᔭᓯ ᐅᑯᓄᖓ training@gov.nu.ca.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᕈᑎ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑕᐅᒐᔪᒃᑐᓄᑦ ᐃᓚᒃᑲᓐᓂᖏᓐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ: training@gov.nu.ca


ᐱᓇᓱᒍᑎ ᑎᑎᕋᕝᕕᒋᔭᕆᐊᓕᒃ

Course Start End Date Region Community Application Deadline
ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᒃᑯᕕᖕᓂ ᐅᖃᓪᓚᖃᑦᑕᕈᒪᒍᕕᑦ ᒫᑦᓯ 29, 2023 ᒫᑦᓯ 29, 2023 Kitikmeot Across Nunavut ᒫᑦᓯ 28, 2023
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᕐᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓂᕐᓗ - ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ ᐄᐳᕈ 11, 2023 ᐄᐳᕈ 13, 2023 Across Nunavut Across Nunavut ᒫᑦᓯ 31, 2023
ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᓯᐊᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᒫᑦᓯ 28, 2023 ᒫᑦᓯ 28, 2023 Across Nunavut Across Nunavut ᒫᑦᓯ 27, 2023
ᐊᕐᓇᐃᑦ/ᐊᖑᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ/ᐊᖑᑕᐅᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖅ (MS Teams) ᐄᐳᕈ 13, 2023 ᐄᐳᕈ 13, 2023 Across Nunavut Across Nunavut ᐄᐳᕈ 12, 2023
ᐊᕐᓇᐃᑦ/ᐊᖑᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ/ᐊᖑᑕᐅᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖅ (MS Teams) ᔫᓂ 02, 2023 ᔫᓂ 02, 2023 Across Nunavut Across Nunavut ᔫᓂ 01, 2023
ᐊᕐᓇᐃᑦ/ᐊᖑᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓕᐊᕐᓂᖅ/ᐊᖑᑕᐅᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖅ (ᐃᖃᓗᐃᑦ) ᒪᐃ 05, 2023 ᒪᐃ 05, 2023 Iqaluit Iqaluit ᒪᐃ 04, 2023
ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᓗ − ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᑦ ᒪᐃ 02, 2023 ᒪᐃ 04, 2023 Across Nunavut Across Nunavut ᐄᐳᕈ 21, 2023
ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᖅ: ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᐅᑎᒃᓴᑦ - MS Teams ᒫᑦᓯ 29, 2023 ᒫᑦᓯ 29, 2023 Across Nunavut Across Nunavut ᒫᑦᓯ 28, 2023
ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔾᔪᑎᑦᑎᐊᕙᑦ ᒫᑦᓯ 30, 2023 ᒫᑦᓯ 31, 2023 Kitikmeot Across Nunavut ᒫᑦᓯ 29, 2023
ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᐱᐅᓯᖏᑦ − ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᔪᓚᐃ 18, 2023 ᔪᓚᐃ 20, 2023 Across Nunavut Across Nunavut ᔪᓚᐃ 07, 2023
ᓴᓇᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖅ − ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ ᔫᓂ 13, 2023 ᔫᓂ 15, 2023 Across Nunavut Across Nunavut ᔫᓂ 02, 2023
ᖃᓄᖅᑑᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᓂᖅ – ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖏᑦ ᒪᐃ 16, 2023 ᒪᐃ 18, 2023 Across Nunavut Across Nunavut ᒪᐃ 05, 2023
CSV