ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨ

Community: 
ᐃᖃᓗᖕᓂ
Reference number: 
09-505534
Type of Employment 2: 
ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓪᓚᕆᖏᑦᑐᖅ
Salary: 
$54,226.00 ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ, 40 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᑦ
Northern Allowance: 
$15,016.00
Closing Date: 
ᔪᓚᐃ 26, 2019

ᑖᓐᓇ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᑦᑐᒦᑦᑐᑎᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᖏᓐᓂᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ.

ᒪᓕᑦᑐᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᕈᑦ 518, ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑕᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑕᓄᑐᐊᖅ.

ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᖅᑐᓂ ᐃᓕᓴᕕᒻᒥ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᓐᓂ, ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᖅ ᐊᑦᑕᓇᖏᑎᑦᑎᓗᓂ, ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᔪᒥᑦ, ᐊᑲᐅᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᓗᒪᑎᑦᑎᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᖄᖅᑐᖅ ᓇᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᑮᖏᔾᔮᖃᑦᑕᖅᑐᒋᑦ ᒪᑐᖏᑦ, ᐅᖅᑰᓂᖓ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᒍ, ᐃᒥᖓ ᐊᒻᒪ ᐅᖅᓱᐊᓗᖓ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᓄᖑᓕᖅᑐᓂᑦ. ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨ ᓴᓗᒪᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᑦᑕᓇᖏᓪᓗᓂᓗ ᐊᕙᑎᒋᔭᖓ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᒋᐊᖃᖅᑕᓴᖏᓐᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᓴᓂᕐᓂᖅ/ᒥᓪᓗᐊᕈᑎᓄᑦ, ᓵᓂᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓂᖅ, ᐊᑦᑕᑯᐃᑦ ᐃᒋᑕᐅᓂᖏᑦ, ᐅᐊᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᐊᓇᕐᕖᑦ/ᐅᕕᓂᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᒧᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓱᓇᒃᑯᑖᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᑭᑕᒍᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓂᕐᒥᑦ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᖃᕐᓗᓂ ᓴᓗᒻᒪᓴᐃᔾᔪᓯᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒻᒧᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᓂᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒧᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᒧᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑖᖅᑐᖅ ᐊᑐᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔾᔪᑎᓂᑦ ᓲᕐᓗ ᐱᓕᕆᕕᓐᓄᑦ ᒥᓪᓗᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᑎᕐᒧᑦ ᕿᓪᓕᖅᓴᐅᑏᑦ.

ᐊᔾᔨᐸᓗᖏᓐᓂᑦ ᑕᒪᒃᑮᔪᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᖓ, ᖃᐅᔨᒪᓂᖓ, ᐊᔪᖏᓐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ.

ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ. ᓄᓇᕘᑉ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᖓᑕ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᖅᐸᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖅᐳᖅ. ᖃᐅᔨᒪᓗ ᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓐᓂᒃ, ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ, ᓄᓇᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕ ᐅ ᓇᔭᖅᐳᖅ. 

ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᑯᐊᖑᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓂᖓ ᐱᓕᕆᖃᑦᑕᖅᓯᒪᓂᑰᓂᖓᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓇᔭᕐᒥᔪᑦ.   

ᐊᔪᙱᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᑦ ᐃᓐᓄᒃᓯᒪᙱᑦᑐᑦ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᓐᓄᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ

 

Contact: 
Expiry Options: 
ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ