ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ ᐱᓕᕆᕕᒃ ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ ᓄᓇᓕᒃ ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᙱᓪᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓄᓕᕆᔨ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ, ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ, ᓴᓂᕋᔭᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, `ᑯ`ᒐᕈᒃᒥ, ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ, ᓇᐅᔮᓂ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ, ᑕᓗᕐᔪᐊᒥᑦ, ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ-ᒥ Casual
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᒪᐃ 4, 2018 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᒃᑲᓐᓂᖓ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐄᐳᕈ 27, 2018 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ - 24 ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ/ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᐄᐳᕈ 27, 2018 ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ-ᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ ᐱᕙᒌᔭᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᐃ 4, 2018 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᐄᐳᕈ 27, 2018 ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
Casual Employment ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ, ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ, ᓴᓂᕋᔭᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ, ᓇᐅᔮᓂ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ Casual
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᔪᓕᕆᔨ - ᐃᑦᒪᓐᑕᓐ, ᐋᓪᐴᑕ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᐄᐳᕈ 27, 2018 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐃᓄᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎ - ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᐃ 4, 2018 ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᓕᓂᐊᕐᓂᖅ ᐱᕙᓪᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦᓴ`ᒪᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᒪᐃ 4, 2018 ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᖏᓐᓇᕆᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᒫᕐᕉᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓵᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᐃ 18, 2018 ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐱᖁᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓄᑦ ᑲᒪᔨ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐄᐳᕈ 27, 2018 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓴᓗᒻᒪᔅᓴᐃᔨ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᐃ 4, 2018 ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑐᓪᓕᐊ ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᒻᒪᕆᖓ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᒪᐃ 11, 2018 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᓱᒻᒥᖅᑐᐃᔨ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᐅᔪᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐃᓪᓗᕐᔪᐊᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᐄᐳᕈ 20, 2018 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ ᐊᓪᓚᑦᑎ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐄᐳᕈ 27, 2018 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᖏᕋᒥ ᓄᓇᓕᒻᒥᓗ ᑲᒪᔨ II X2 ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓵᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑐᓕᕆᔨ (ᒫᕐᕉᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓵᒃ) ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᐄᐳᕈ 27, 2018 ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᓄᒃᑑᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᒪᐃ 4, 2018 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ (ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓚᐅᑲᒃᐸᒃᑐᑦ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐃᑲᕐᕋᓕᕆᔨ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᐃ 18, 2018 ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓄᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐄᐳᕈ 20, 2018 ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᓇᖕᒥᓂᖅᓱᖕᓂᖕᒧᑦ ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐄᐳᕈ 27, 2018 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐄᐳᕈ 27, 2018 ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᐸᕐᓇᓂᕐᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᓪᓗ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᐄᐳᕈ 27, 2018 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᑦᑎ (3 ᐅᑭᐅᖅ ᐅᖃᐅᓯᖅ) ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᒪᐃ 4, 2018 ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨᒋᔭᐅᕙᒃᑐᖅ - ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᐃ 4, 2018 ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
PD ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐊᐅᓚᐅᑎᖃᕐᕖᑦ ᐊᐅᓚᓂᕆᔭᖏᑦ - ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᒪᐃ 4, 2018 ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐃᑦᑕᕐᓂᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐄᐳᕈ 6, 2018 ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓴᖅᓯᐅᖅᑎ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᐃ 4, 2018 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨ − ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕐᕕᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐄᐳᕈ 27, 2018 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
Relief Correctional Caseworker ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ,/ᐊᓐᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
Relief Institutional Cook ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᖅᓯᐅᑎᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᒻᒪᕆᒃ − ᑮᓇᐅᔭᖅᑑᑎᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᐃ 4, 2018 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖓ (ᒪᕐᕉᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓵᒃ) ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐄᐳᕈ 20, 2018 ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 6, 2018 ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ, ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ, ᓴᓂᕋᔭᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, `ᑯ`ᒐᕈᒃᒥ, ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ, ᓇᐅᔮᓂ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ, ᑕᓗᕐᔪᐊᒥᑦ, ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ-ᒥ
ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᒻᒪᕆᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᐃ 4, 2018 ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᐃ 4, 2018 ᓴᓂᕋᔭᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᐃ 4, 2018 `ᑯ`ᒐᕈᒃᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ