ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓsort descending ᐱᓕᕆᕕᒃ ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ ᓄᓇᓕᒃ ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ
(2) ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ, ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔨ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐃᓄᓕᕆᔨ(ᔨᑦ) ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ Across Nunavut Casual
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨ, ᕿᔪᓕᕆᓂᐅᓂᕐᒧ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ, ᓂᕿᓕᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᔅᓴᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Restricted to Nunavut Inuit
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 24, 2020 ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ Restricted to Nunavut Inuit
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᔨ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 17, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᓕᓴᐃᔨᑉ ᐊᖓᔪᖅᑳᖓ, ᓄᓇᓯᐅᑎᕐᔪᐊᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ Across Nunavut
ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ Indeterminate
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ, ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ, ᓴᓂᕋᔭᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, ᓇᐅᔮᓂ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ Casual
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ Across Nunavut Casual
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 17, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᓐᓈᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᖅ − ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ (ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᑦ) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 24, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Restricted to Nunavut Inuit
ᐅᐊᑦᑎᔨᐅᑉ ᑐᖏᓕᖓ – ᑭᖑᕐᕕᑦᑎ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐅᖅᓱᐊᓗᓕᕆᔨ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 17, 2020 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Indeterminate
ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᓯᒋᐊᖅᑎ − ᑐᓂᐅᖅᑲᐃᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ − ᑕᐃᒪᐃᓚᐅᑲᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Term
ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᕕᒻᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᒻᒥᓂᒡᓗ ᐊᐅᓚᕙᒃᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᔪᓚᐃ 24, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᐅᔪᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᔪᓚᐃ 17, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ -ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 17, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᓇᔾᔨᔪᓕᕆᔨ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᕋᑖᖅᑐᓕᕆᔨᓐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐊᓪᓚᕕᒻᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 31, 2020 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Restricted to Nunavut Inuit
ᐊᖏᔪᖅᖄᖅ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 17, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᖏᔪᖅᖄᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 17, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Term
ᐊᖏᔪᖅᖄᖅ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ ᑎᑎᕋᖅᑎ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 17, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐊᖏᕐᕋᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎ I (ᐅᓪᓘ ᐃᓚᐃᓐᓇᖓᓂᑦ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 31, 2020 ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ Restricted to Nunavut Inuit
ᐊᖏᕐᕋᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎ II ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒐᓯ 7, 2020 ᑕᓗᕐᔪᐊᒥᑦ Indeterminate
ᐊᖏᕐᕋᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑎ II ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᐊᒐᓯ 7, 2020 `ᑯ`ᒐᕈᒃᒥ Indeterminate
ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ Indeterminate
ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᒃᓴᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ, ᐱᓚᑦᑐᐃᕕᒻᒥ ᓴᖅᑭᑎᒃᑲᓐᓂᕐᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 17, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᖁᐱᕐᕈᐃᔭᐃᕝᕕᒻᒥ ᑲᒪᔨ - ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 31, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 31, 2020 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Restricted to Nunavut Inuit
ᐱᐅᓯᕐᒨᖓᔪᑦ ᐃᓅᓯᕐᒧᓪᓗ ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 31, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᙳᕆᐅᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᔪᓚᐃ 17, 2020 ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Term
ᑎᑎᕋᕐᕕᓕᕆᔨ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 31, 2020 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ Term
ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᕝᕕᖕᒥ ᓂᕿᓕᐅᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨ ᐊᑐᐊᒐᕐᓄᑦ, ᐸᕐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᔪᓚᐃ 24, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᑐᓵᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 31, 2020 ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Restricted to Nunavut Inuit
ᑐᓵᔨ/ᑐᑭᓕᐅᕆᔨ (Re-Advertisement) ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 31, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ, ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ, ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ, ᓇᐅᔮᓂ, ᑕᓗᕐᔪᐊᒥᑦ Indeterminate
ᑭᒍᑎᑦᑎᐊᕙᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᕐᓇᖅᑎᑦᑎᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 17, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Term
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔨᒻᒪᕆᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 17, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᑲᒪᔨ ᐊᖏᕋᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒥᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᓂᕐᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ Indeterminate
ᓂᕐᔪᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᖓ II − ᓇᓄᓕᕆᔨ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 31, 2020 ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ Indeterminate
ᓂᕿᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 24, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 31, 2020 ᓇᐅᔮᓂ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 31, 2020 ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ-ᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔪᓚᐃ 31, 2020 ᓴᓪᓕᖅᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, ᓴᓂᕋᔭᒥ, ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ, ᑕᓗᕐᔪᐊᒥᑦ, ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ-ᒥ Indeterminate
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ Term
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ Term
ᓄᓇᓯᐅᑎᕐᔪᐊᓄᑦ ᓴᓇᔨ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᔪᓚᐃ 17, 2020 ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Restricted to Nunavut Inuit
ᓄᓇᕘᒥ ᐊᓈᓇᙳᓵᖅᑐᑦ, ᓄᑕᕋᓛᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᕐᓂᓱᒃᓰᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 17, 2020 ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᓯᐅᑎᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate
ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 31, 2020 ᓇᐅᔮᓂ Restricted to Nunavut Inuit
ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔪᓚᐃ 31, 2020 ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ Indeterminate
ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Indeterminate