Logo Home

You are here

A-ᒥᑦ Z-ᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᓪᓗ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓕᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖏᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐃᒪᐃᑦᑑᕗᖅ ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓪᓗᒋᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓕᖅᑐᑦ ᐊᑭᓄᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᓕᖕᓄᑦ ᐸᐃᕆᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓄᑕᖅᑲᒥᖕᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂ.