Logo Home

You are here

A-ᒥᑦ Z-ᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᓪᓗ

ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓪᓗᐊᑕᖅᐸᒃᐸᖓᑦ ᒐᕙᒪᑦᑎᓐᓄᑦ. ᑕᑯᔭᖅᑐᕈᓐᓇᖅᐸᑎᑦ ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒋᓗᒍ ᑕᑯᔭᖅᑐᕐᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓂ ᐅᕙᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ. ᐅᖃᓕᒫᕆᔭᖃᒃᑲᓐᓂᕆᑦ…