Logo Home

You are here

A-ᒥᑦ Z-ᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᓪᓗ

ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᓇᓂᓯᒋᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓚᖃᖅᖢᑎᒃ: ᑕᒪᑦᑕ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ, ᒪᓕᒃᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ, 2013-2016-ᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ, 2013-2014-ᒥ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖅ. ᐅᖃᓕᒫᕆᔭᖃᒃᑲᓐᓂᕆᑦ…
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᐳᑦ ᑭᓱᓕᕆᕝᕖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑕ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᑭᓱᓕᕆᕝᕕᖕᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ ᐃᑲᔫᑎᖏᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᑎᒥᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᖏᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ, ᐊᑭᑐᓗᐊᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᑭᓱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᖅ ᐃᑲᔫᑕᐅᓗᓂ ᐱᐅᔪᒥᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥᒃ ᐊᕙᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ.