Logo Home

You are here

A-ᒥᑦ Z-ᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᓪᓗ

ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᒪᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᐅᑎᑖᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦ. ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ...
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐆᒪᔪᕐᓂᑦ ᐱᓗᐊᖅᑕᐃᓕᓂᖕᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐊᑐᖅᐳᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᒥᑦᑎᒍᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᑐᒦᑦᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓂᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑦᑕ ᕼᐋᒻᒪᓚᐅᔪᓂᒃ, ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᓂᒃ, ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂᕐᒥᐅᖑᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ...