ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

A-ᒥᑦ Z-ᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᓪᓗ

All
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᒪᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᐅᑎᑖᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦ. ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ...
ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
ᐆᒪᔪᕐᓂᑦ ᐱᓗᐊᖅᑕᐃᓕᓂᖕᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐊᑐᖅᐳᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᒥᑦᑎᒍᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᑐᒦᑦᑕᐃᓕᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᐆᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖕᓂᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑦᑕ ᕼᐋᒻᒪᓚᐅᔪᓂᒃ, ᐊᖑᓇᓱᒃᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᔪᓂᒃ, ᐆᒪᔪᕐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂᕐᒥᐅᖑᖃᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍᑦ, ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ...