ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓂᖃᐃᓱᕐᓂᖅ

ᓂᖃᐃᓱᕐᕕᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᕗᖅ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᒡᒍᓪᓗᓂ ᖃᓄᖅᑑᕋᓱᒃᐸᒃᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ  ᐃᒪᐃᑉᐸᒃᑐᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕈᓐᓇᙱᓐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᓯᐅᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᒥᓂᒃ ᐱᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᐃᓕᓪᓗᑎᒃ, ᖃᓂᒪᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᔪᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᒃᑯᑦ, ᐅᑭᐅᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ  ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᒻᒪᕆᖕᓂᒃ ᐱᖃᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᐃᓕᔪᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ ᐃᒥᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᒥᖕᓂᒃ. ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᕘᓇ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᔪᒪᔭᕐᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐱᓇᔪᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ.  

 

http://www.edu.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=38

Contact Name: 
Department of Education
Phone: 
(867) 975-5600