ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

A-Z Programs & Services

  • ᓇᓂᓯᒋᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓚᖃᖅᖢᑎᒃ: ᑕᒪᑦᑕ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ, ᒪᓕᒃᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ, 2013-2016-ᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ, 2013-2014-ᒥ ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖅ. ᐅᖃᓕᒫᕆᔭᖃᒃᑲᓐᓂᕆᑦ…
  • ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᐳᑦ ᑭᓱᓕᕆᕝᕖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᑕ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᓐᓂᒃ ᑭᓱᓕᕆᕝᕕᖕᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ ᐃᑲᔫᑎᖏᑦ ᒪᓕᒃᖢᒋᑦ ᑎᒥᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᖏᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ, ᐊᑭᑐᓗᐊᙱᑦᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᑭᓱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᖅ ᐃᑲᔫᑕᐅᓗᓂ ᐱᐅᔪᒥᒃ, ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥᒃ ᐊᕙᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ.