ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

You are here

A-Z Programs & Services

  • ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖏᖅᓯᕙᒃᐳᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᒃᖢᑎᒡᓗ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᕆᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᙳᐊᒥᓃᑉᐸᒃᐳᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᖏᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕈᓐᓃᕌᖓᑦ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᓇᓂᓯᔾᔪᑎᔪᓐᓇᕌᖓᔾᔪᒃ ᐊᖏᕐᕋᕇᓐᓇᕐᓂᐊᓕᖅᑕᖓᓂᒃ. ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ...
  • ᐅᕙᓂ ᑕᑯᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒪᓗᓂ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᔭᖓᓄᑦ ᑐᖁᖓᔪᓕᕆᔨᓪᓗᐊᑕᐅᑉ.
  • ᑎᒍᐊᖅᑐᖃᕌᖓᒥᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᖃᑦᑕᖅᑕᖓᑦ. ᑎᒍᐊᖅᑐᖃᕌᖓᑦ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖅ, ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ ᐊᒻᒪ, ᐊᔪᕐᓴᖏᑦᑕᕌᖓᒥᒃ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᑦ ᒪᓕᒐᖓᑦ. ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ...
  • Click here to learn about Nunavut's archives...