ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ

ᐸᐃᕆᕝᕕᖕᒧᑦ ᐃᑲᔫᑏᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᑎᐅᖕᒪᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᓗᐊᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᓚᒌᓄᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐸᐃᕆᕝᕖᑦ ᐊᑭᑐᓗᐊᖏᑦᑐᓗᐊᙱᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓵᑕᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᓱᓇᒥᒃ. 

 

http://www.edu.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=42

Contact Name: 
Department of Education
Phone: 
(867) 975-5600
I Am: 
a family or resident
a GN employee
a new parent
a parent
a student
I Need: 
a grant/loan/money