ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐱᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᔪᙱᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ

ᐱᕈᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐱᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᔪᙱᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᓲᖑᔪᑦ ᐊᔪᙱᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᙱᑦᑐᑦ ᐱᕚᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖅᑖᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅᓯᐅᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ.  

 

http://www.edu.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=23

Contact Name: 
Department of Education
Phone: 
(867) 975-5600