ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑕᐅᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᓐᓈᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᑯᑦ

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᖅᑕᐅᓂᖅ ᐃᖅᒃᐊᓇᐃᔭᖅᓯᓐᓈᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᐱᑎᑦᑎᓲᖑᔪᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔫᑕᐅᓇᓱᒃᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᓲᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓪᓗᒋᑦ ᑎᒍᓯᔪᓐᓇᖅᓯᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᔨᒃᓴᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᙱᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᖃᓗᐊᙱᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᔩᑦ.  

http://www.edu.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=26

Contact Name: 
Department of Education
Phone: 
(867) 975-5600