ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕐᓃᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᐃᓄᑐᐊᖑᒐᓗᐊᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᓪᓗᑎᒃ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᒃᓴᐅᔪᓂᑦ. 
ᑎᑎᕋᕐᕖᑦ ᐊᑐᓂ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᐱᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᓱᓕᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓇᓕᓴᕐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᑲᔪᕋᓱᒃᖢᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑑᑎᓕᖕᒥᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ.  

ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓂᐊᕋᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒧᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕆᔭᔅᓯᓐᓂ. 

http://www.edu.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=16

Contact Name: 
Department of Education
Phone: 
(867) 975-5600