ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐱᔨᑦᑎᕈᑏᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᒪᑕ ᑎᓕᐅᕈᑎᓂᒃ, ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓕᓵᖅᑐᓂᑦ -12-ᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕆᐊᖃᖅᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐱᕙᓪᓪᓕᐊᓂᒃᓴᖏᑦ, ᓴᖅᑭᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᔪᑎᒃᓴᑦ ᐱᕙᓪᓪᓕᐊᓂᖏᑦ. 

 

http://www.edu.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=48

Contact Name: 
Department of Education
Phone: 
(867) 975-5600
I Am: 
a parent
a teacher
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users