ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ

ᐃᓐᓇᑐᖃᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓪᓗ ᐱᓕᕆᕕᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᒪᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓂᓗ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᓄᓇᕗᒥ. ᐃᓚᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᐃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᒻᒃᓴᐅᑎᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᓂ ᐃᓐᓇᑐᖃᕐᓄᓪᓗ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖑᔪᓂ. ᐊᒻᒪᓱᓕ, ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᖏᓐᓄᑦ ᓄᐊᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥ ᐃᙱᐅᓯᑐᖃᖏᓐᓂᓗ ᓂᐱᓕᐅᕆᖃᑦᑕᖅᐳᑦ.


 

Courtesy by Elder & Youth Photos

http://www.ch.gov.nu.ca

Contact Name: 
ᔪᐊᓇ ᖁᐊᓴ
Phone: 
(867) 934-2032