ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ

 

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᕕᖓᑦ ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᕗᖅ. ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᖑᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐃᓅᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᑎᓂᑦ ᒐᕙᒪᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᖑᒋᓪᓗᑎᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᕆᔭᐅᓪᓗᑎᑦ ᑐᑦᑕᕐᕖᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ.

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᓄᑦ ᑐᓂᕐᕈᑎᔅᓴᓄᓪᓗ ᑐᔅᓯᕋᐅᑎᓂᒃ,

ᐊᑭᖃᕐᓂᖏᑦᑐᒧᑦ ᐅᖄᓚᒍᓐᓇᖅᑐᑎᒃ: 1-866-934-2035-ᒧᑦ

ᐃᖃᓗᐃ: 1-867-975-5500

http://www.ch.gov.nu.ca

Contact Name: 
ᓱᕕᓇᐃ ᒪᐃᒃ, ᑐᑭᒧᐊᕐᑎᑦᑎᔨ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓄᑦ
Phone: 
867-975-5525