ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ

ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖓᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖃᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᓂᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᓕᕆᔪᓂᓪᓗ.  ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᑦ ᓴᖅᑭᑦᑎᓂᐊᕐᓗᑎᒃ, ᑐᑭᒧᐊᒃᓯᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖓᓗ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ.

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ $200,000−ᑦ ᑐᓂᓯᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᑲᑎᒪᓃᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖕᓂᑦ ᓇᒧᙶᑎᖅᑕᐅᓂᖏᓪᓗ

ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖕᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓯ ᐱᓇᔪᒍᒪᒃᐸᑕ ᑮᓇᐅᔭᒧᑦ, ᑎᑎᕋᕐᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓵᓂ  ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᓂᑦ ᑎᑎᖅᑲᖃᕐᓗᓂ.

ᐊᐃᑦᑑᑎᑦ ᐃᑲᔫᑎᓪᓗ ᐊᑐᐊᒐᖓ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᕗᖅ ᐃᓇᖐᓪᓗᓂᓗ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑎᕈᖅᓴᕐᓂᒧᑦ  ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ, ᐊᑐᐊᒐᕐᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖃᑎᒌᓄᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᕋᓛᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕐᒥᑦ.

ᐱᓇᔫᑎᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ:

ᖃᐃᓇᒃᓴᐅᑦ ᐊᖓᓕᒃ, ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖕᓂᖕᒥᑦ ᐅᔾᔨᖅᓱᖕᓂᖕᒥᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 867-857-3164
ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: 1-888-975-5999
ᓱᑲᑦᑐᑰᕈᑎᖓ: 867-857-2380​
arangalik@gov.nu.ca

ᐊᕐᕕᐊᑦ ᓯᓚᑖᓂᑦ ᐅᖄᓚᒍᕕᑦ, ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ 1-888-975-5999 ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ.