ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᖅᑐᑎᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᒦᓐᖔᖅᑐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᒻᐸᐅᔪᒥᒃ, ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓐᓂᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕋᓱᐊᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ, ᐱᓕᕆᕕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᕚᓪᓕᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᒦᓐᖔᖅᑐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ.