Logo Home

You are here

ᑐᙵᓱᒋᑦᑎ ᒥᓂᔅᑕᒦᖓᕐᑐᖅ ᐃᓕᖁᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓂᑦ

“ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖏᑦ, ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐱᐅᓯᕆᕙᓚᐅᖅᑕᖏᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᕐᔪᐊᖅᓯᒪᔪᒃᑰᖅᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᓐᓂᑦ ᐊᒥᓲᙱᑦᑐᓂᑦ. ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᖓ ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᑦᓯᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᕐᒥᓪᓗ ᐱᖅᑯᓯᕐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᑎᒍᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᓯᕗᓂᑦᓴᑎᓐᓄᑦ. ᐱᓕᕆᖃᖅᐸᓪᓕᐊᖃᓲᖑᔪᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐸᐸᑦᑎᔨᐅᓂᕆᔭᖏᓐᓂᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᓪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓐᓂᒃ, ᐱᐅᓯᑐᖃᖓᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓄᑦ.”

 − ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ; ᐹᒥᓚ ᕼᐊᑯᓐᖓᖅ ᒍᕉᔅ , ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᑉ ᑐᒡᓕᖓ, ᒥᓂᔅᑕ  ᐃᓕᖅᑯᓯᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᒥᓂᔅᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ  ᒥᓂᔅᑕᓗ  ᐅᖃᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᒥᓂᔅᑕ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐃᓐᓇᕐᓄᑦ 

 

 

 

 ᓄᑖᖅ! ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᐅᑦ 2023