You are here

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒥ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᖏᑦ

ᓄᓇᓕᒋᔭᕐᓂ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓕᓵᓚᐅᕐᓂᕈᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐃᑦ ᐃᓱᓕᑎᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ ᓄᓘᔭᕐᒥ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑎᒃᑯᖏᓐᓂ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ.

ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓯᒪᒻᒪᑕ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᓚᒋᔭᕐᓄᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᐅᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᓄᑖᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᔭᐅᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᕐᓄᑦ.

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᖏᑎᒍᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᕐᒥ ᒐᕙᒪᒋᔭᑦᓯᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᕝᕕᐅᔪᓂᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐊᔪᖖᒋᓕᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓕᕆᐊᒥᒃ ᐃᖃᓪᓕᕿᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒥ ᓴᓇᕝᕕᐅᔪᓂ, ᐃᖅᑲᓇᔮᕆᓂᐊᖅᑕᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᕐᕈᑎᓕᕆᓂᕐᓂ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓕᕆᓂᐅᔪᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓂᕐᓂ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖖᒋᑦᑐᓕᕆᔨᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ, ᑕᐃᓯᒪᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓚᑐᐃᓐᓇᖏᑦ.

ᐃᓚᖏᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕙᑦᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᖅᕕᖓᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓪᓕᕿᔨᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕙᒻᒥᔪᑦ ᓴᓇᕕᒋᓕᕐᓂᐊᖅᑕᖏᓄᑦ ᐃᓕᔭᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᓕᖅᐸᑕ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᔭᐅᓂᕐᒥᓂᒃ.

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕆᐊᖃᕈᕕᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᓂᓕᖅᓯᒪᒍᕕᑦ ᐱᐅᓂᖅᓴᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᓕᕈᓐᓇᖅᑕᕐᓂᒃ, ᑕᑯᓗᒋᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᖏᑦ ᐊᑖᓂ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᑦ:

   

ᑲᓇᑕᒥ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᓯᔨᐅᕙᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᑦ (EI) ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖑᕙᑦᑐᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᑦ ᐃᓱᓕᑎᑕᐅᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᓇᑎᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ (ᓲᕐᓗ, ᐱᔾᔪᑎᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ ᐊᒥᓲᖖᒋᓗᐊᓕᕐᓂᖏᑦ, ᐅᑭᐅᑉ ᐃᓚᑐᐃᓐᓇᖓᓂ ᓴᓇᔨᖃᖅᐸᓐᓂᕐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᑕ ᐃᓱᓕᑎᑕᐅᕙᓐᓂᖏᓂᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᕙᑦᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᑦᓯᐊᖅᑑᒐᓗᐊᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓇᓂᓯᓯᒪᓕᕈᓐᓇᖖᒋᑦᑐᓄᑦ ᓴᓇᓕᕐᕕᒋᔪᓐᓇᖅᑕᒥᓐᓂᒃ.

ᑕᑕᑎᕆᑦᓴᐅᑎᒋᓯᒪᓕᕐᓗᒋᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᑦ (EI) ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐃᑦ ᐃᓱᓕᓯᒪᓕᑐᐊᖅᐸᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕈᓐᓇᕆᐊᕐᓂᒃ.

   

ᓱᓇᓂᒃ ᐱᒋᐊᕈᑎᒋᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᑎᑦ

   

ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᑕᑕᑎᖅᓯᒪᓕᕐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ

     

ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕈᑎᑦᓴᐃᑦ:

   

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᑖᕈᑎᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᐃᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓚᒌᖑᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐱᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᕕᖃᖖᒋᑦᑐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖏᓪᓗᒋᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖃᖅᑐᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖑᕙᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕈᓐᓇᕆᐊᕐᓂᑦ.

   

ᓇᑭᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᖃᕋᔭᕆᐊᕐᓂᒃ

ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᐃᑦ

ᑎᑎᕐᓯᒪᓕᕐᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑕᑎᑦ

ᕿᑭᖅᑕᓂ: 867-473-2615 1-800-567-1514

ᑭᕙᓪᓕᖅ: 867-645-5040 1-800-953-8516

ᕿᑎᕐᒥᐅᑦ: 867-983-4032 1-800-661-0845

     

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᔭᐅᓕᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ:

  NFTC
ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖃᓪᓕᕿᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑎᒥᖁᑎᖓᑦ (NFMTC)
   

NFMTC-ᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕙᑦᑐᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᓴᓇᓕᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓪᓕᕿᔨᑦ ᓴᓇᕝᕕᖏᓐᓂ.

ᑮᓇᐅᔭᖅᑐᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᑐᕌᖓᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᑐᒐᐅᓯᒪᕙᒃᑐᑦ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᐃᑦ

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᔭᐅᓂᐊᓵᕐᓂᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖅ: ᔮᓄᐊᕆ 13-24/2020

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᔭᐅᓂᐊᓵᕐᓂᖏᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᓯᕗᓕᕆᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑎᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᕙᑐᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓴᓇᕝᕕᖓᓐᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓇᓂ.

ᑭᓴᕐᕕᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᖏᑕ ᐱᓕᕆᐊᖓᑦ: ᔮᓄᐊᕆ 20-ᒥᑦ ᐃᐱᕆ 3-ᒧᑦ/2020

ᑭᓴᕐᕕᒃ ᐱᓕᕆᐊᖓᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᓕᐅᕈᑎᓕᐅᖅᐸᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᓕᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᑦ ᓴᓇᕝᕕᖓᓐᓂ, ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒥᑦ ᑕᕆᐅᓕᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓂᒃ ᐱᓕᕆᔭᖅᑐᕐᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖃᓪᓕᕿᔨᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᖅᕕᒋᕙᓪᓕᐊᔭᖏᓂ.

ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᖁᑏᑦ

     
 

ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᖅᕕᖓᑦ

   

ᓄᓇᕗᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᖅᕕᖓᑦ (NAC) ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓄᑦ ᐃᑎᕈᓐᓇᓕᕈᑎᑦᓴᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᒪᑐᐃᕈᑎᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᓕᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᔪᖖᒋᓐᓂᖃᑦᓯᐊᖅᑐᓄᑦ.

ᐃᓚᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐊᑭᖃᖅᐸᖖᒋᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑕᖃᖅᑎᑦᓯᔪᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖑᕙᒍᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᔭᐅᓂᖏᓐᓂ.

NAC-ᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖓᑕ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᑦ

     
 

ᑲᑭᕙᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ

   

ᑲᑭᕙᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᓕᕆᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᓕᕆᔨᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓯᒪᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖑᕙᒃᑐᓂᒃ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᔭᐅᔪᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ. ᑲᑭᕙᒃᑯᑦ ᑎᒥᖓᑕ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕗᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᔭᐅᓂᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᑭᒋᔭᖏᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᒃᓴᑎᒍᑦ.

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓ

ᐃᓛᒃᑰᖓᓪᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕆᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑖᖑᕙᒃᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ

     
GLO_CLO_EDO

ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑎᒃᓴᐃᑦ:

 

ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃ

 

ᑲᖏᖅᑐᒑᐱᒃ

 

ᓴᓂᕋᔭᒃ

 

ᐃᖃᓗᐃᑦ

 

ᐃᒡᓗᓕᒃ

 

ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ

     
GLO_CLO_EDO

ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᖅᐸᓐᓂᖅ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ:

 

ᑲᒪᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍ ᐃᑲᔪᖅᑎᑦ

ᑲᒪᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᐅᕙᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᖃᓕᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᕌᖓᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥᓐᓂ, ᐊᖏᕐᕋᒥᓐᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᑎᓗᐊᖓᓄᑦ ᐊᒃᓱᕈᓕᖅᓯᒪᓂᕐᒥᓐᓂᒃ ᐃᒃᐱᓐᓂᐊᒍᑎᖃᓕᖅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒫᓗᒍᑎᖃᖅᑐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᒥᒃᑕ ᖃᓄᐃᖖᒋᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ.

ᐅᖄᓚᕝᕕᒋᓗᒋᑦ ᑲᒪᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᑦ ᐅᕙᓂ 1-800-265-3333, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᓐᓂ
979-3333.

http://nunavuthelpline.ca