You are here

ᐅᖅᓱᐊᓗᐃᑦ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᕐᓂᖏᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑏᓯᒻᕙ 4, 2022

ᑎᓯᐱᕆ 01, 2022

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐅᖅᓱᐊᓗᐃᑦ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᕐᓂᖏᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᑏᓯᒻᕙ 4, 2022

ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᓈᑦᓰᖑᔭᒥᑦ, ᑏᓯᒻᕙ 4, 2022, ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᐃᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᐃᑦ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᕐᓂᐊᕐᒪᑕ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ.

ᐊᑭᖏᑦ ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᐃᒐᓯᐅᑦ, ᐅᖅᓱᐊᓗᒃ, ᖃᖓᑕᔫᓄᓪᓗ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᕐᓂᐊᖅᑐᖅ 20 ᓴᓐᔅ ᓖᑕ, ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᓪᓗ.

ᓄᑖᖑᕆᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂ ᐅᖅᓱᐊᓗᐃᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂ ᐊᑦᑕᑕᕐᓯᒪᕗᖅ. ᐅᑯᐊ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᓃᑦ ᐊᔾᔨᖃᕐᑐᑦ ᐊᑭᑦᑐᕆᐊᕐᐸᓪᓕᐊᔪᓂ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᓂᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᐸᒃᑐᓂᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᑭᑭᓐᓂᖅᐹᖑᖃᑕᐅᕗᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᕐᕕᐅᔪᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᖅᓱᐊᓗᑦᑖᕐᓂᕐᓄᑦ.

###

ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕼᐊᓚ ᑑᓪ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
867-975-5406
HDuale@gov.nu.ca