ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃ ᑯᕕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᒫᓐᓇ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖓ

ᔫᓂ 14, 2021

ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃ ᑯᕕᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᒫᓐᓇ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖓ

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ (CGS) ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᓱᓕ ᒫᓐᓇ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥ ᐅᖅᓱᐊᓗᒻᒥ ᑯᕕᔪᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑖᓐᓇ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᐃᕆᓕ 22ᖑᑎᓪᓗᒍ.

ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᑎᑭᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒧᑦ ᐊᐃᕆᓕ 24ᒥ ᑖᒃᑯᐊᓗ ᓱᕈᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂ ᐱᓗᐊᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓇᓱᑦᑐᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓪᓗᑎᓪᓗᑎᓪᓗ ᑯᕕᕕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ. ᐃᒻᒪᖅᑳ ᐊᖏᓂᖃᓕᖅᑐᖅ 3,100 ᒦᑕᑲᓪᓚᐅᑉ ᐃᓗᑐᓂᖓ ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ ᓂᓚᒻᒥ, ᐊᓂᐅᕐᒥᓪᓗ ᐊᐳᑎᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᔭᒥ ᐃᔾᔪᕐᒥᑦ ᐴᖅᑲᖅᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᖅᑐᒥᑦ. ᐴᖅᑲᐃᕕᑲᓐᓂᕐᓂᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᑎᑕᐅᑲᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐃᓚᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᒫᓐᓇ ᓴᓇᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓪᓗᑎᑦ ᐃᓂᔅᓴᖃᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᑉᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᐃᔾᔪᕐᒧᓪᓗ.

ᖃᐅᔨᓴᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇ ᐸᒃᑲᑦᑕᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓯᖅᓴᓕᐅᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᐅᖅᓱᐊᓗᖃᕐᕕᐅᑉ ᐊᕙᑎᖓᒍᑦ, ᐃᔾᔪᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕋᒃᓴᓂᑦ ᐴᖅᑲᐃᓪᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᓄᓇᖓ ᖃᓄᑎᒋ ᐅᖓᓯᑦᑐᒨᖅᓯᒪᒻᒪᖔᖅ ᑯᕕᓯᒪᔪᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᓗᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓪᓗᓂᓗ ᓯᐊᒻᒪᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖁᓇᒍ ᐊᓯᐊᓄ. ᖃᐅᔨᓴᕋᔅᓴᐅᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᑎᑦᑎᔪᑦ ᑯᕕᓯᒪᓂᖓ ᑎᑭᓯᒪᙱᓐᓂᖓᓂᑦ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᖅ ᓄᓇᓕᖓᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᑭᐅᑎᔾᔮᖏᓐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓕᖅᑐᖅ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑐᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᒻᒥᔪᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᖃᕐᕕᒻᒥ ᐊᓪᓕᕋᖓ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒍ ᓇᐅᒃᑯᑦ ᓴᓇᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕋᔭᕐᒪᖔᖅ. ᒫᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ ᐅᖅᓱᐊᓗᖃᐅᑏᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐅᖅᓱᐊᓗᖃᕐᕕᐅᔪᒥᑦ ᐃᓗᓖᔭᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᖅᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓇᓱᓪᓗᑎᑦ ᓇᐅᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᖅᓯᒪᒻᒪᖔᖅ ᑯᕕᒋᐊᓕᕐᕕᒥᓂᖓ.

ᐃᒥᕐᒥᑦ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᔩᑦ ᑎᑭᓐᓂᐊᕐᒥᔪᑦ ᑯᕕᕕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓ ᑯᕕᕕᐅᓯᒪᓂᖓ ᐊᐅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ ᐃᒥᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᑎᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑦ. ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐃᑎᓕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒥ ᑯᕕᔭᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᑉᐸᑦ ᑖᓐᓇ ᑯᕕᔭᐅᔪᓐᓇᖅᓯᕕᖓ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᑐᓕᖅᐸᑦ.

ᐊᒻᒪ ᓱᓕ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᓪᓕᐊᒻᒥᔪᑦ ᐃᒥᖓ ᐃᒥᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᖃᒪᓂᑦᑐᐊᕐᒥ ᐱᑕᖃᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᖅ ᐅᖅᓱᐊᓗᒃᓴᕐᒥᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖑᔪᑦ ᐱᔭᕇᖅᓯᓛᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᑭᐊᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᓗᓂ ᑕᒪᓐᓇ 2023ᒧᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ. ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᖅ ᑐᓴᕋᔅᓴᓂᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᒪᐃᔭᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᓪᓗ. ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᒃᓴᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐱᑎᑦᑎᔪᖃᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕌᖓᑦ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕌᖓᒥᒡᓗ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᒪᔅᑖᕙ ᐃᐅᕆᒃ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ
867-975-5406
meric@gov.nu.ca