You are here

ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᐅᓂᕐᓗᒡᕕᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᑖᕈᒪᔪᑦ

ᐄᐳᕈ 23, 2021

ᐃᓄᖕᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ

ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᐅᓂᕐᓗᒡᕕᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᑖᕈᒪᔪᑦ

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᕿᓂᓕᖅᐳᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐅᓂᕐᓗᒡᕖᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ. ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᖓᓱᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᓇᔭᖅᑐᓂᑦ.

ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᐅᓂᕐᓗᒡᕖᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐅᖃᐱᓘᑕᐅᔪᓂᒃ ᓈᓚᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐱᖁᑎᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑕᐅᔪᓪᓗ ᐱᖁᔭᖓ ᒪᓕᒃᖢᒍ. ᑲᑎᒪᔨᙳᕋᓱᒍᒪᔪᑦ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᒥᓂᒃ ᓇᒃᓯᐅᔾᔨᔭᕆᐊᓕᑦ ᐊᑖᓃᑦᑐᒧᑦ ᑐᕌᕈᑎᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᒃᑯᑦ ᐃᕐᙲᓐᓈᖅᑕᐅᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᒪᐃ 28, 2021 ᑐᖔᓂ.

ᐸᕐᓇᐃᔨᑦ ᓄᓇᓕᕆᔨᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
RChapple@gov.nu.ca
ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᖓ 272
ᖁᕐᓗᒃᑑᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0B 0E0

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᒪᔅᑖᕙ ᐃᐅᕆᒃ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ
867-975-5406
meric@gov.nu.ca