ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐅᓐᓂᕐᓗᕖᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᖅᓯᒋᕗᑦ

ᑎᓯᐱᕆ 17, 2019

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐅᓐᓂᕐᓗᕖᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᒪᔪᑦ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᖅᓯᒋᕗᑦ

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙ ᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᕿᓂᕐᒪᑕ ᐱᔪᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᖏᑦᑕᐅᓇᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᓈᓚᒃᑎᓂᒃ. ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐱᖑᓱᓅᖓᓲᖅ.

ᓈᓚᒃᑏᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓇᓱᒃᑐᓂᒃ ᓈᓚᓲᑦ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓕᕌᖓᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᓰᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ ᓈᓚᒃᐸᒃᖢᑎᒡᓗ ᐅᓐᓂᕐᓘᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐱᖁᔭᕐᒥᒃ.

ᐱᓇᔪᒍᒪᔪᑦ ᐃᒻᒥᖕᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᔭᓐᓄᐊᓕ 31, 2020-ᖑᓚᐅᙱᓐᓂᖓᓂ ᑲᓄᖓ ᑐᕌᕈᑎᒧᑦ:

ᐸᕐᓇᐅᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ
ᓄᓇᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 272
ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ, ᓄᓇᕗᑦ X0B 0E0

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᒪᔅᑖᕙ ᐃᐅᕆᒃ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ
ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
867-975-5406
meric@gov.nu.ca