ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐊᓂᖅᓵᖅᑐᕐᓂᒃᑯᑦ ᖃᓂᒪᓐᓇᖅ-19 ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ

ᒪᐃ 28, 2020

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ - ᒪᐃ 28, 2020
 

ᒥᓂᔅᑕ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᓄᑖᙳᕆᐊᖅᑎᑕᖏᓐᓄᑦ

ᐅᓪᓛᑯᑦ,

ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᓕᐅᕐᓇᐅᓂᐊᓕᕐᒥᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᓕᕆᓯᒋᐊᖅᓯᒪᓕᖅᐳᖅ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐱᕙᒌᔭᕈᑎᓂᒃ ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᓂᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑲᔪᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᔭᐅᓂᐊᖅᑐᒥ ᐅᑭᐊᒃᓵᖑᓂᐊᖅᑐᒥᓗ 2020−ᒥ 19−ᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ.

ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ 50 ᐅᖓᑖᓂᑦᑐᓂᒃ ᐊᑭᑐᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᑭᖃᓪᓗᐊᖅᖢᑎᒃ $600ᒥᓕᐊᓐ−ᐸᓗᖕᓂᒃ. ᖃᓄᖅ ᐊᖏᑎᒋᓂᖓ ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᑎᓐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᑕᐅᑐᒃᖢᒍ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᐸᒃᐳᒍᑦ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᐊᔪᙱᓐᓂᓕᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᖃᓪᓗᓈᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ, ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᓴᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᖕᓄᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᓂᒡᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓂᒃ.

ᐅᖃᖃᑎᒋᓯᒪᓪᓗᒍ ᓘᒃᑖᖅ ᐹᑐᓴᓐ, ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᔪᖃᖅᐳᖅ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕈᒪᓂᒧᑦ ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᖃᓪᓗᓈᓂᙶᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᓲᖑᔪᒥᒃ ᐊᑐᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᒥᒃ 14−ᓄᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᐅᐸᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᓐᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᓚᐅᙱᓐᓂᕐᒥᓂ. ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᐊᖅᐳᖅ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᖅᓯᓗᓂᓗ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᑐᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᑕᒪᒃᑯᓇᓂ ᐅᐸᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓂᒋᔭᐅᔪᓂ ᖃᓪᖢᓈᓂ 14−ᓄᑦ ᐅᓪᓗᓄᑦ ᐃᑭᓚᐅᙱᓐᓂᕐᒥᓂ ᖃᖓᑕᕝᕕᒋᓂᐊᖅᑕᒥᓄᑦ.

ᑕᒪᓐᓇ ᒪᓕᒃᐳᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᓯᒪᔪᓄᓪᓗ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᔪᓄᑦ, ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕇᖅᖢᓂᓗ.

ᓇᓕᒧᒃᓱᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᐳᒍᑦ ᐊᕗᖓᑲᓪᓚᒃ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᓇᑉᐸᖅᑎᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᒫᓐᓇ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᐊᔪᓕᖅᑕᕈᑎᓕᖕᓄᑦ, ᐱᕕᒃᓴᖃᕐᓂᕐᓂᓗ ᖁᔭᓕᔪᒪᕙᒃᑲ ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᕼᐋᒻᓚᒋᔭᐅᔪᑦ, ᐱᓗᐊᙳᓯᐊᖅᖢᓂ ᒪᐃᔭᕗᑦ ᑲᑎᒪᔩᓪᓗ, ᐱᓕᕆᐊᖃᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᓂᕐᒥᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ 2020-ᒥ ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᓇᓛᓕᕐᒥᔪᒧᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᒪᒋᕗᖓᑦᑕᐅᖅ ᐃᒡᓗᓕᐅᖅᑎᑦ ᑲᒻᐸᓂᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐃᐱᒋᔭᖃᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᓪᓗ, ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃᓘᒃᑖ ᐹᑐᓴᓐ−ᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᒡᓗᓕᐅᕐᓃᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅᑕᖃᕐᓗᓂ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓕᒫᓪᓗ.

ᐊᓂᒍᖅᑎᓐᓇᓱᒋᐊᖃᖅᑕᖃᕋᓗᐊᖅᓪᓗᒍ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ ᖃᓂᒪᓐᓇᒧᑦ ᓇᒧᙵᕈᒡᓗᔭᖅᑐᒧᑦ, ᓂᕆᐅᒋᔭᖃᑦᑎᐊᖅᐳᒍᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᙱᑦᑐᒥᒃ ᓴᓇᑦᑎᐊᕐᓇᖅᑐᒥᒡᓗ ᐊᐅᔭᖃᕐᓂᐊᕐᓂᑦᑎᓐᓂᒃ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ.


ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ - ᐊᐃᕆᓕ 30, 2020

ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᐃᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ, ᐱᕙᒌᔭᖅᑐᖃᖅᖢᓂᓗ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓃᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓄᑦ ᓲᕐᓗ, ᐅᖅᑰᓴᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᒪᖃᕐᓂᕐᒧᑦ, ᑭᓈᓗᐃᔭᖅᑕᐅᕙᖕᓂᕐᒧᑦ, ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓪᓗ ᓱᖁᓯᔾᔮᙱᓚᑦ.

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᕼᐋᒻᓚᒋᔭᐅᔪᖅ, ᐱᕙᒌᔭᖅᓯᓯᒪᕗᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐱᑖᕐᕕᐅᕙᓪᓕᐊᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᒥᒃ/ᒥᓪᓗᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᓱᒥᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᒪᖃᖅᑎᑕᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ

ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᑲᖕᓂᐊᖅᑐᖅ ᒥᓪᓗᐊᖅᓯᕝᕕᒃ ᐃᓚᖃᕐᓂᐊᖅᐳᖅ:

 • ᒥᓪᓗᐊᖅᓯᔾᔪᑎᒥᒃ ᓯᒡᔭᖓᓂ ᑖᔅᓱᒪ ᐃᒥᖅᑕᖅᑕᐅᕝᕕᐅᕙᒃᑑᑉ,
 • ᒥᓪᓗᐊᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᓱᓪᓗᓂᖕᒥᒃ ᐃᓕᓯᔪᖃᕐᓗᓂ ᐃᑰᑕᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐊᖕᒪᔪᕐᒧᑦ ᓯᑯᒥ,
 • ᓱᓪᓗᓕᖕᒥᒃ ᑯᕕᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐃᒻᒥᖅᓱᐃᓗᓂ ᓄᓇᓯᐅᑎᐊᑉ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᐅᓯᕝᕕᐊᓄᑦ,
 • ᐊᒡᒐᒃᑰᖅᑐᖃᕐᓗᓂ ᔮᕕᒃᓯᓕᖅᑕᐅᕙᒡᓗᓂ ᓄᓇᒥᐅᑎᐅᑉ ᐅᓯᕝᕕᐊᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ,
 • ᑖᓐᓇ ᒥᓪᓗᐊᖅᑐᖅ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᑲᖕᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᖃᑦᑕᒧᑦ ᓇᒧᙵᕈᓘᔭᖅᑎᑦᑎᔪᒪᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐅᖅᓴᒃᑕᐅᓕᕌᖓᑦ.
   

ᑕᒪᓐᓇ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓕᕈᑕᐅᔪᖅ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᕼᐋᒻᒪᓚᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᑦ. ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᖅᐳᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔾᔪᑕᐅᙱᓐᓇᕐᓂᐊᓕᖅᑐᒥᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓗᒥ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓗᓂᓗ ᐊᐅᔭᒥ ᑕᒪᑐᒪᓂ.


ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ - ᐊᐃᕆᓕ 20, 2020

ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑦ ᕼᐋᒻᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ $2−ᒥᓕᐊᓐ−ᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐊᑭᓕᐅᑎᒋᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᓱᒐᒃᓴᓄᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᕆᐊᖃᓕᕐᓂᑯᓄᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒥᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕆᔭᐅᒃᑲᓐᓂᖅᑐᑦ ᓇᓗᙱᑦᑎᐊᕈᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᕼᐋᒻᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓂᕆᐅᓇᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᓕᖅᑐᓄᑦ ᑕᐃᒪᐃᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᓇᒧᙵᕈᓘᔭᖅᓯᒪᓕᖅᑐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᒧᑦ.

ᐊᑭᓕᖅᓱᒐᒃᓴᐅᓕᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓᑐᐊᖑᙱᒃᑭᓪᓗᓂᓗ, ᓂᐅᕕᕐᓂᖅ ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᒃᓴᓂᒃ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ, ᐊᑭᓕᖅᓱᒐᒃᓴᐅᓕᖅᑐᓄᑦ ᐊᖅᑯᑎᓂᒃ ᐊᐳᑕᐃᔭᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒧᑦ, ᒪᓕᒐᕋᓛᓕᕆᔨᓂᒃ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᓪᓚᕆᖕᓂᕐᒧᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᕙᓪᓕᐊᓂᕐᓄᑦ, ᐊᑭᓕᖅᓱᒐᒃᓴᓄᓪᓗ ᓴᖅᑭᑦᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᕆᔭᐅᓇᔭᓚᐅᖅᑑᒐᓗᐊᓂᑦ ᑕᐃᒪᐃᔾᔪᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐃᓂᒋᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᒪᑐᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ

ᕼᐋᒻᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᕆᔭᖏᑕ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔨᖏᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᑎᒃ.


ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ - ᒫᑦᓯ 30, 2020

ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑕᐅᔪᑦ:

 • ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᖃᕐᕕᖏᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᒪᑐᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᒥᒃ ᑕᖅᑳᙵᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᑎᖃᑎᖃᕆᐊᖃᖅᑐᖃᖅᐸᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐊᑐᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᕕᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᒃ, ᐊᓯᐊᒍᖔᖅ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᔪᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ.
 • ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᑕ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᓂᖓ ᓱᓕ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (ᓄᓇᕗ ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᒻᒪᕆᖓᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐅᐊᔭᕆᓕᔨᒻᒪᕆ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ, ᐃᒥᕐᒨᖅᑐᓄᑦ ᐳᓪᓚᓅᖅᑐᓄᓪᓗ ᐅᖅᑯᓴᐅᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐊᒻᒪ ᒪᔫᑎᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᖓ) ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ:
 • ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᒻᒪᕆᖓᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ: ᖃᑦᑎᕆᔩᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᒻᓴᒪᕆᖓᑦ ᑎᑦ ᑯᓘᑎᐊ – 867-222-0132 - TClouter@GOV.NU.CA
 • ᑎᑎᕋᕕᖓ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐᓄᑦ: ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐᓄᑦ ᕗᕋᐃᔭᓐ ᐅᑦ - 867-222-3230 − bwood@gov.nu.ca
 • ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐅᐊᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ: ᐊᓯᔾᔨᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ
 • ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐅᐊᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᔮᓇᑕᓐ ᐹᑦᔅ – 867-222-2889 - JPotts@GOV.NU.CA
 • ᐃᒥᕐᒨᖅᑐᓄᑦ ᐳᓪᓚᓅᖅᑐᓄᓪᓗ ᐅᖅᑯᓴᐅᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᑉ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ: ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᒪᐃᒃ ᓕᑐᒃ ᐅᕗᖓ 867-222-1214 (MLeduc@GOV.NU.CA) ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᑕᕙᙵᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᑖᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᖏᓐᓂᖓᓂᑦ ᖃᖓᒨᖓᒻᒪᖔᖅ.
 • ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᒪᔫᑎᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᒃ: ᒪᔫᑎᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᒃ ᑎᒻ ᐃᓄᐊᓗᒃ – 867-222-0210 - TInnualuk@GOV.NU.CA
 • ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓕ ᐅᓇ: ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᕐᕕᒋᓇᓱᑦᑕᑎᑦ ᑭᐅᔪᖃᕈᓐᓇᓂᖏᑳᓪᓚᑉᐸᑕ ᖁᓛᓃᑦᑐᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᑦ,
 • ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᒪᐃᒃ ᓕᑐᒃ ᐅᖄᓚᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᕗᖓ 867-222-1214 ᐅᕙᓗ MLeduc@GOV.NU.CA.

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ - ᒫᑦᓯ 27, 2020

ᑲᔪᓰᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑕᐅᔪᑦ:

ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᔅᓴᓪᓚᑦᑖᕆᔭᖏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑦ ᓱᓕ ᑲᔪᓯᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐃᓪᓗᖁᑎᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓴᓇᔨᖏᓪᓗ.

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᑕ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᓂᖓ ᓱᓕ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᖏᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ (ᓄᓇᕗ ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᒻᒪᕆᖓᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᖓ, ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐅᐊᔭᕆᓕᔨᒻᒪᕆ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ, ᐃᒥᕐᒨᖅᑐᓄᑦ ᐳᓪᓚᓅᖅᑐᓄᓪᓗ ᐅᖅᑯᓴᐅᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᐊᒻᒪ ᒪᔫᑎᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᖓ) ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᖏᑦ ᐅᑯᐊᖑᕗᑦ:

 • ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᒻᒪᕆᖓ: ᖃᑦᑎᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᒻᒪᕆᖓ ᑕᑦ ᑯᓘᑎᐊᐃ - 867-222-0132 − tClouter@GOV.NU.CA
 • ᑎᑎᕋᕕᖓ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐᓄᑦ: ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᓐᓄᑦ ᕗᕋᐃᔭᓐ ᐅᑦ - 867-222-3230 − bwood@gov.nu.ca
 • ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐅᐊᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ: ᐊᓯᔾᔨᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ
 • ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐅᐊᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᔮᓇᑕᓐ ᐱᑦᔅ – 867-222-2889 - JPotts@GOV.NU.CA
 • ᐃᒥᕐᒨᖅᑐᓄᑦ ᐳᓪᓚᓅᖅᑐᓄᓪᓗ ᐅᖅᑯᓴᐅᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ: ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᒪᐃᒃ ᓕᑐᒃ ᐅᕗᖓ 867-222-1214 (MLeduc@GOV.NU.CA) ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᑕᕙᙵᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᑖᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᖏᓐᓂᖓᓂᑦ ᖃᖓᒨᖓᒻᒪᖔᖅ.
 • ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᒪᔫᑎᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᒃ: ᒪᔫᑎᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᒃ ᑎᒻ ᐃᓄᐊᓗᒃ – 867-222-0210 - TInnualuk@GOV.NU.CA
 • ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓕ ᐅᓇ: ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᕐᕕᒋᓇᓱᑦᑕᑎᑦ ᑭᐅᔪᖃᕈᓐᓇᓂᖏᑳᓪᓚᑉᐸᑕ ᖁᓛᓃᑦᑐᑦ ᑕᐃᔭᐅᔪᑦ, ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ ᒪᐃᒃ ᓕᑐᒃ ᐅᖄᓚᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐅᕗᖓ 867-222-1214 ᐅᕙᓗ MLeduc@GOV.NU.CA.

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ - ᒫᑦᓯ 25, 2020

 • ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᑦ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᑐᑦ
 • ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖃᑦᑕᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᕼᐋᒻᓚᒃᑯᓐᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᓴᖅᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅᑐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓄᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᒃᓴᓄᑦ.

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ - ᒫᑦᓯ 24, 2020

 • ᐅᓪᓗᒥ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐊᓪᓚᕝᕕᓕᒫᖏᑦ ᐃᓪᓗᕐᔪᐊᑦ ᑮᑦᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᐊᓕᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᙵᓕᒫᖅ. ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᕆᐊᖃᕈᑎᒃ ᓇᓪᓕᐊᓐᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓕᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐅᐸᑦᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᖅᑳᕆᐊᓖᑦ ᐅᐸᒋᐊᓕᒻᒥᓄᑦ ᓈᒻᒪᓈᖅᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᖃᑎᒋᓗᒋᑦ.

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ - ᒫᑦᓯ 23, 2020

ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᒫᑦᓯ 24, 2020-ᒥ, ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᖃᕐᕕᖏᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓄᑦ ᒪᑐᓯᒪᓂᐊᓂᖅᐳᑦ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᑕᖅᑳᙵᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᖅ ᐃᓅᖃᑎᖃᕐᓗᓂ ᐅᐸᒃᓯᔭᕆᐊᓕᒃ ᓇᓕᐊᖕᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐊᑐᓪᓚᕆᒋᐊᖃᖅᑐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᑎᑎᕋᕐᕕᐊᓄᑦ ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᒦᑦᑐᒧᑦ, ᑕᐃᔅᓱᒧᖓᒻᒪᕆᒃ ᐃᓄᖕᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐋᖅᑭᒃᓯᖃᑎᒋᓗᒍᓗ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᐋᖅᑭᐅᒪᓕᕈᑎᓂᒃ.  

ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ:

 • IM\IT−ᑯᑦ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᖏᑕ ᐱᓕᕆᕝᕕᒋᔭᓕᒫᖏᓐᓄᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᒪᓂᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐱᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒡᓗ.
 • IM\IT−ᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒍᒪᕗᑦ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒡᓗ ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᕆᕙᒃᑕᖏᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᓪ\ᓚᕆᒃᐸᒃᑐᑦ IM\IT−ᒥᒃ ᑲᔪᓯᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐃᖏᕐᕋᓪᓗᑎᒡᓗ ᒥᑭᓛᒃᑰᖅᑎᑦᑎᔪᒪᓂᕐᒥᓄᑦ ᐊᒃᑐᖅᓯᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ.
 • ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐊᑐᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᓚᖓᒍᑦ ᑭᖑᕙᕆᐊᖅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᒋᕙᒃᑕᒥᓂ. 
 • ᐱᕙᒌᔭᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᒫᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓕᒫᓄᑦ ᑲᔪᓯᓂᐊᖅᐳᑦ ᑲᔪᓯᓂᕆᕙᒃᑕᒥᑎᑐᑦ. ᓄᑖᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐱᔪᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᒃᑯᑦ ᐱᔪᖃᔾᔮᙱᓚᖅ, ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᓪᓗ ᓄᑖᑦ ᓄᖅᑲᖓᑎᑕᐅᓂᐊᖅᐳᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᑕᒪᑦᑕᑦᑎᐊᖅ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᕆᕙᕗᑦ! ᐳᐃᒍᖅᑕᐃᓕᒋᑦ: ᐊᒡᒐᑎᑦ ᐅᐊᓴᖅᐊᒡᓗᒋᑦ ᖃᕆᔭᐅᒧᓪᓗ, ᐊᑐᖅᐸᒡᓗᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᖃᓂᒃᓴᓗᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ, ᓇᓚᒃᐸᒡᓗᑎᓪᓗ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᔾᔪᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᓂᑦ, ᐊᖏᕐᕋᖅᓯᒪᕙᒡᓗᑎᒡᓗ ᖃᓂᒪᔭᕌᖓᕕᑦ.