ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐱᖁᑎᒋᔭᓂᒃ ᐊᑭᓕᓕᒫᓂᒡᓗ ᐱᒋᔭᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ

ᐱᖁᑎᒋᔭᓂᒃ ᐊᑭᓕᓕᒫᓂᒡᓗ ᐱᒋᔭᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᒪᓂᒻᒪᐃᓲᖑᕗᑦ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᐅᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑭᖏᓐᓄᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕈᓯᓂᒃ  ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᖏᓐᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᓄᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖏᓐᓂᒃ, ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᑦᑕᕐᕕᖏᓐᓂᒃ.

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᖁᑎᒋᔭᓂᒃ ᐊᑭᓕᓕᒫᓂᒡᓗ ᐱᒋᔭᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓲᖑᕗᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑕᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᓪᓚᑦᑖᕆᔭᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ, ᐊᑐᐊᒐᒃᓴᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓯᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒡᓚᕝᕕᒃᑖᕆᐊᖃᕈᑎᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ, ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐊᑐᖅᑐᒃᓴᓂᒃ, ᓄᓇᒧᑦ ᓇᖕᒥᓂᖁᑎᒋᔭᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑕᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᓯᕐᓄᑦ, ᐊᑐᔅᓲᔭᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᑭᖏᓐᓄᑦ/ᐃᑲᔫᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓄᑦ, ᐊᑐᖅᑐᐊᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᓄᑦ, ᐃᒡᓗᓄᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᓄᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓯᕐᓄᑦ, ᐊᒡᓚᕝᕕᖕᒧᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᒧᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕈᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ, ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕆᔭᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕈᑎᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᓯᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓴᒃᑯᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖄᖏᐅᑎᓂᑯᓄᑦ ᐱᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ.

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᖁᑎᒋᔭᓂᒃ ᐊᑭᓕᓕᒫᓂᒡᓗ ᐱᒋᔭᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ ᒪᓂᒻᒪᐃᓲᖑᒋᕗᑦ ᐊᑕᖐᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᑭᓕᓕᒫᓂᒃ ᐱᒋᔭᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᕙᒃᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᓈᓴᕈᑕᐅᕙᒡᓗᓂ ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐊᑭᑐᔪᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᓴᓇᕝᕕᐊᓗᖕᒥᒃ ᐱᐅᓯᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᐊᑭᓕᓕᒫᓄᑦ ᐱᒋᔭᓄᑦ ᑭᓲᒐᓗᐊᖅᐸᑕ, ᖃᓄᖅ ᐊᑯᓂᐅᑎᒋᔪᖅ ᐱᒋᔭᐅᒐᓗᐊᖅᐸᑕ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕙᒡᓗᑎᒃ. 

ᐱᖁᑎᒋᔭᓄᑦ ᐊᑭᓕᓕᒫᓂᒡᓗ ᐱᒋᔭᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᕕᒃ
ᑎᑎᖅᑲᒃᑯᕕᐊ 1000, ᐃᓂᐊ 630
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ X0A 0H0
ᐅᖄᓚᐅᑦ: 867-975-7100
ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑎᑦ: 867-975-7154