ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖕᓂᖕᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦ

ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖕᓂᖕᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᑦ ᓴᓇᒪᔪᓕᕆᓂᖕᓂᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᓂᖕᓂᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᖕᓂᑦ, ᓇᖕᒥᓂᖃᖕᓂᖕᒥᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᑦ, ᓯᓚᑦᑐᓴᕐᕕᒃᑯᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᓖᑦ ᖃᑦᑎᕆᔨᐅᓂᖕᒧᑦ, ᐃᑭᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖕᒧᑦ ᓄᓇᓕᕆᓂᖕᒧᓪᓗ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᖕᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖕᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒥᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ, ᐅᖄᓚᒋᑦ 867-975-5400 ᐃᕐᖐᓐᓇᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦ cgsstaffingrequest@gov.nu.ca.

ᐃᓱᓕᕝᕕᒃᓴᓕᒃ: ᓯᑎᐱᕆ 29, 2017