ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ

ᐅᕙᒍᑦ ᒥᔅᓵᓄᑦ

ᓄᓇᕗᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᓱᓂᕐᒥᓪᓗ ᕿᓂᕐᓂᐅᕙᑦᑐᓂ ᐱᖏᓐᓇᖅᑐᓂᓪᓗ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥᑦ. 

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒃᑯᑦ

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᒋᐊᓲᑦ, ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᓲᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓪᓗ ᒪᓕᒐᖁᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᓪᓗ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒃᑯᑦ ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᑐᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᓂᒃ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᕐᒥᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕆᓪᓗᑎ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ ᐱᕙᒌᔭᐅᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ 

ᕿᓂᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᖏᓐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓲᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᕿᓂᕐᓂᐅᕙᑦᑐᓂ ᐱᖏᓐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᐅᕙᑦᑐᓂᓪᓗ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᕐᒥᓪᓗ ᓄᓇᕘᓕᒫᒥᑦ. ᕿᓂᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᖏᓐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᑎᑦᑎᓲᑦ ᕿᓂᖅᑎᐅᔪᓂ ᐱᖏᓐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᓂᓪᓗ ᐱᖁᑎᒃᓴᖏᓐᓄᓪᓗ ᐃᑲᔪᓲᖑᓪᓗᑎ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᔾᔪᑎᖏᓐᓂᓪᓗ.
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐱᖏᖕᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑲᔫᑎᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᒃᑯᑦ ᕿᓂᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖏᓐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᑦ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᖏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᓂᒃ ᑐᓂᓯᓲᖑᓪᓗᑎᒃ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐱᖏᓐᓇᖅᑐᖅᑕᖃᖅᑎᓪᓗᒍᓪᓗ.

ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᐅᑕ: 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖅ
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᒃᑯᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ
ᑎᑎᖅᑲᓂᐊᕐᕕᒃ 1000 ᐅᕗᖓ 700
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ
X0A 0H0
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: (867) 979-4221
ᐃᕐᖐᓐᓈᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ: NEM@gov.nu.ca

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ 24ᓄᑦ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-800-693-1666
ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑲᕐᕋᓄᑦ 24ᓄᑦ: 1-867-979-6262

ᑐᑭᒧᐊᖅᑎᑦᑎᔨ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒧᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 975-5477

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᑐᐊᕕᕐᓇᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᐃᓂᕐᒧᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 975-5403

ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑭᐅᓯᓂᕐᒥᑦ ᓇᓂᓯᓂᕐᒧᓪᓗ
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 975-5322

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨ
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 975-5320

ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ: (867) 975-5321

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 975-5325