You are here

ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐸᕐᓇᓂᕐᒥᓪᓗ

ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐸᕐᓇᓂᕐᒥᓪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᕗᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᒪᓕᒐᓕᐊᑦᓴᓄᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᒻᒪᕆᓐᓂᑦ ᒥᓂᔅᑕᒥᓪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᓂᑦ.  

ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐸᕐᓇᓂᕐᒥᓪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑯᑦ ᓄᑖᙳᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᓪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ ᓈᒻᒪᑦᑐᓂᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᑦ.  

ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᖅᐸᑦᑐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᒻᒥᔪᖅ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐸᕐᓇᓂᕐᒥᓪᓗ ᐱᓕᕆᕝᕕᒻᒧᑦ.   

ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᑦ ᒪᑉᐱᖅᑐᒐᑦᑎᓐᓂᑦ ᐅᕗᖓ ᐅᓇ

ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑏᑦ ᓈᒻᒪᑐᓂᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐅᓇ